De inspecties

Toezicht begint met het verzamelen van informatie over de kwaliteit van organisaties. Deze informatie wordt geanalyseerd en hierover vormen inspecties een oordeel. Inspecties kunnen vervolgens ingrijpen of aanbevelingen doen. Ook kijken inspecties of het beleid in de praktijk goed werkt.

Het toezicht in het kader van de Jeugdwet wordt uitgevoerd door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid. De inspecties zien toe op de kwaliteit van de jeugdhulp die door de jeugdhulpaanbieders wordt geboden, de naleving van de wettelijke eisen en de kwaliteit in algemene zin (stelseltoezicht).

De inspecties hebben er, conform artikel 9, lid 1 van de Jeugdwet, voor gekozen het toezicht naar de kwaliteit in algemene zin binnen het samenwerkingsverband Toezicht Sociaal Domein (TSD) uit te voeren. In TSD werken de drie bovengenoemde inspecties samen met de Inspectie van het Onderwijs en de Nederlandse arbeidsinspectie (voorheen Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Toezicht Sociaal Domein bestaat dan ook uit de volgende inspecties:

  • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
  • Inspectie Justitie en Veiligheid
  • Inspectie van het Onderwijs
  • Nederlandse Arbeidsinspectie