Privacy

Toezicht Sociaal Domein (TSD) bewaakt en bevordert de veiligheid en kwaliteit van gezondheidszorg en de jeugdhulp. Om toezicht te kunnen houden, moeten we als TSD ook persoonsgegevens verwerken. Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld iemands naam, adres en telefoonnummer. Soms moeten we ook gevoelige persoonsgegevens verwerken, zoals iemands medische gegevens. Dat noemen we bijzondere persoonsgegevens.

In ons privacybeleid leggen we uit hoe we omgaan met uw privacy. Via het aanvraagformulier AVG/Wpg-verzoek kunt u een AVG-verzoek bij ons indienen.

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De AVG zorgt onder meer voor versterking en uitbreiding van privacyrechten van burgers en meer verantwoordelijkheden voor organisaties.

Wat zijn uw privacyrechten?

U kunt bij ons een AVG-verzoek indienen en daarbij opkomen voor één of meer van uw privacyrechten:

 • Het recht op inzage. Dit betekent dat u ons mag vragen of wij persoonsgegevens over u verwerken, en waarom.  
 • Het recht op correctie (rectificatie en aanvulling). Dat betekent dat u ons mag vragen om de verwerkte persoonsgegevens te wijzigen.
 • Het recht op beperking van de verwerking. Dat betekent dat u TSD mag vragen om tijdelijk geen persoonsgegevens over u te verwerken en aan te passen.
 • Het recht om vergeten te worden (vergetelheid).

U vindt meer informatie over uw privacyrechten in hoofdstuk 3 van ons privacybeleid.

Hoe dient u een AVG-verzoek in?

Wilt u gebruikmaken van één of meer van uw privacyrechten? Dan kunt u bij ons een AVG-verzoek indienen. Dit gaat via de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, waar TSD onder valt:

 • Download het aanvraagformulier AVG/Wpg-verzoek.
 • Vul het formulier in.
 • Stuur het ingevulde formulier op. Dat kan digitaal of schriftelijk:

  Digitaal
  E-mail het ingevulde formulier naar avg@igj.nl

  Schriftelijk (uitgeprint formulier)
  Toezicht Sociaal Domein
  Postbus 2518
  6401 DA Heerlen

Voor wie mag u een AVG-verzoek indienen?

U kunt alleen een AVG-verzoek indienen om op te komen voor uw eigen privacyrechten. U mag geen AVG-verzoek indienen om op te komen voor de privacyrechten van iemand anders. Dat is ook de reden dat we u vragen om een kopie van uw legitimatiebewijs toe te voegen aan uw AVG-verzoek. Zo weten we zeker dat u zelf het verzoek indient, en niet iemand anders. Uitzonderingen hierop zijn de machtiging en wettelijke vertegenwoordiging.

Kunt u zelf geen AVG-verzoek indienen, of mag u dit niet?

U kunt iemand machtigen als u zelf geen AVG-verzoek wilt indienen. Die persoon doet het verzoek dan namens u. In het AVG-formulier staat welke gegevens u naast de machtiging moet meesturen.

Bent u jonger dan 16 jaar? Of staat u onder curatele? Dan mag u niet zelf een AVG-verzoek indienen. Uw wettelijk vertegenwoordiger kan namens u een verzoek indienen. In het AVG-formulier staat welke gegevens uw wettelijk vertegenwoordiger moet meesturen.

Wanneer kunnen we uw verzoek afwijzen?

Het kan gebeuren dat we uw AVG-verzoek afwijzen. Als dat zo is, dan sturen we u een brief waarin we u uitleggen waarom we uw verzoek afwijzen. We kunnen een verzoek om verschillende redenen afwijzen. Een paar voorbeelden:

 • We verwerken geen persoonsgegevens van u.
 • We hebben de gegevens nodig om toezicht te kunnen houden op de gezondheidszorg en jeugdhulp.
 • We hebben de gegevens nodig om strafbare feiten te voorkomen, te onderzoeken of op te sporen.

We wegen altijd zorgvuldig alle belangen af voordat we beslissen of we een verzoek goedkeuren of afwijzen.

Hoelang duurt het voordat u bericht krijgt? 

Het soort AVG-verzoek dat u heeft ingediend, bepaalt hoe snel u van ons een inhoudelijke reactie krijgt:

 • Heeft u bij ons een AVG-verzoek ingediend? En is dat verzoek niet groot of ingewikkeld? Dan sturen we u uiterlijk binnen een maand een reactie op uw verzoek. Deze reactie is een besluit.
 • Heeft u een groot of ingewikkeld AVG-verzoek ingediend? Dan mogen we 2 maanden langer doen over uw verzoek en daar ontvangt u bericht van. We sturen u uiterlijk binnen 3 maanden ons besluit op uw AVG-verzoek.

Bent u het niet eens met ons besluit?

In reactie op een AVG-verzoek neemt TSD een besluit. Dit besluit kan bijvoorbeeld zijn dat wij uw persoonsgegevens niet aanpassen. Of dat we uw verzoek afwijzen. Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u bezwaar maken. Hoe u dat precies doet, kunt u lezen onder het besluit zelf. Lees meer over bezwaar maken.

Functionaris voor Gegevensbescherming

TSD heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG). Deze persoon controleert of wij ons privacybeleid en beveiligingsbeleid goed uitvoeren. De functionaris is onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Heeft u een vraag voor de Functionaris voor Gegevensbescherming? Stuur dan een e-mail naar de functionaris. U kunt ook een brief sturen naar het volgende adres:

Functionaris voor de Gegevensbescherming
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Vindt u dat wij ons niet houden aan de AVG?

Vindt u dat wij ons bij het verwerken van uw persoonsgegevens niet aan de AVG houden? Dan kunt u een klacht bij ons indienen . Komt u er met ons niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP moet uw klacht dan behandelen en er een besluit over nemen.