Inspectie Justitie en Veiligheid

De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) houdt voor de samenleving, de ondertoezichtgestelden, de politiek en bestuurlijk verantwoordelijken toezicht op het terrein van veiligheid en justitie. Het is een breed terrein, variërend van politie tot sanctietoepassing, van jeugd tot migratie en van asiel tot nationale veiligheid. Een groot aantal organisaties heeft hierin een uitvoerende taak. Denk bijvoorbeeld aan de Justitiële Jeugdinrichtingen, de Raad voor de Kinderbescherming, de (jeugd)reclassering, Halt, de nationale politie, het gevangeniswezen, de Immigratie- en Naturalisatiedienst en hulpverleningsdiensten. Met het toezicht:

  • geeft de inspectie inzicht in de kwaliteit van de taakuitvoering;
  • geeft de inspectie inzicht in de naleving van regels en normen;
  • signaleert de inspectie risico’s;
  • zet de inspectie organisaties aan tot verbetering.

Hiermee draagt de Inspectie bij aan een veilige en rechtvaardige samenleving.