Over Toezicht Sociaal Domein

In het samenwerkingsverband Toezicht Sociaal Domein werken vier Rijksinspecties samen. Dit zijn:

  • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
  • Inspectie van het Onderwijs
  • Inspectie Justitie en Veiligheid
  • Nederlandse Arbeidsinspectie

Wij houden toezicht op de werking van het stelsel van zorg en ondersteuning in het sociaal domein. Wij kijken naar maatschappelijke problemen rond onderwijs, jeugd, zorg, welzijn, wonen, veiligheid, werk en inkomen. In ons toezicht staat de burger centraal.

Wij stimuleren domeinoverstijgend werken, want samen komen we verder. De gemeentelijke Wmo-toezichthouder betrekken wij ook bij onze onderzoeken.

De organisatie

Infographic met opdrachtgevers Toezicht Sociaal Domein (de vier Rijksinspecties), Stuurgroep TSD (MT-leden van de vier Rijksinspecties), Programmaraad TSD (afdelingshoofden van de vier Rijksinspecties) en Programma TSD (Programmadirecteur, Programmamanagers, Gedetacheerde inspecteurs van de 4 inspecties, onderzoekers, programmasecretaris, adviseurs, managementassistent en projectmedewerkers)
Beeld: ©TSD
Toezicht Sociaal Domein (TSD) wordt aangestuurd door een programmadirecteur. De programmadirecteur werkt samen met het programmabureau TSD, dat bestaat onder andere uit een projectcoördinator, een teamleider, een programmasecretaris en adviseurs. De inspecteurs die bij TSD werken zijn gedetacheerd vanuit de vier Rijksinspecties.  Op inhoudelijk niveau zijn er vier afdelingshoofden (van elke inspectie één) afgevaardigd in de Programmaraad TSD. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de inspecteurs binnen hun inspectie. De programmaraad legt verantwoording af aan de Stuurgroep TSD. Deze bestaat uit hoofdinspecteurs (MT-leden) van de vier Rijksinspecties.

Werkwijze

Gezamenlijk onderzoeken we of het totaal aan hulp voor mensen met meerdere problemen merkbaar resultaten oplevert. Daarbij is een integrale werkwijze van belang, hulp moet op elkaar zijn afgestemd.

In ons onderzoek staat de burger centraal. We stimuleren organisaties om samen merkbare resultaten te behalen. We willen daarmee bijdragen aan een lerende praktijk en leren daardoor zelf ook.

In onderstaande video wordt uitgelegd hoe TSD de burger centraal zet.

Toezicht Sociaal Domein

Er zijn momenten in het leven waarop mensen extra zorg en ondersteuning goed kunnen gebruiken.
Soms komt die hulp vanuit verschillende hoeken tegelijkertijd.
Effectieve zorg vraagt dan om afstemmen en samenwerken.
Toezicht Sociaal Domein stimuleert deze domeinoverstijgende zorg en ondersteuning.
Hoe we dat doen?
Ten eerste - wij kijken vanuit de burger... en die denkt niet in domeinen!
Wij zijn dan ook een domeinoverstijgend samenwerkingsverband.
Bij ons werken medewerkers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Onderwijsinspectie, de Inspectie Justitie en Veiligheid én de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Ook werken we vaak samen met WMO-toezichthouders.
Daarnaast doen we in verschillende gemeenten onderzoek naar domeinoverstijgende problemen.
Jonge schoolverlaters met financiële én familiezorgen bijvoorbeeld.
Of ondersteuning aan mensen met een lichtverstandelijke beperking.
We signaleren waar knelpunten zitten... en waar mogelijke oplossingen.
Ook komen we overal - van politie tot huisarts, van leraar tot jeugdhulpverlener.
We hebben daardoor veel kennis van samenwerking en effectieve zorg en ondersteuning.
En we weten hoe rekening te houden met lokale situaties.
Tenslotte - wie verder kijkt dan één domein, denkt niet in hokjes!
Wij tekenen voor innovatieve ideeën, en kleuren soms nét buiten de lijntjes.
Kortom, wij zijn er voor alle partijen die domeinoverstijgend werken... of willen werken.
Voor kennis, ervaring en inspiratie.
Wij zijn Toezicht Sociaal Domein.
Want samen komen we verder.

Geschiedenis

In juli 2002 speelt zich een gezinsdrama af in Roermond. Op verzoek van de toenmalige staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport deden de (toenmalige) Inspectie jeugdhulpverlening en jeugdbescherming, Inspectie voor de Gezondheidszorg, Inspectie van het Onderwijs en de (toenmalige) Inspectie Openbare Orde en Veiligheid een onderzoek. Dit deden zij samen met het Verwey-Jonker Instituut.

Met dit onderzoek is het programma van de samenwerkende inspecties van start gegaan.

Er verschenen twee rapporten:

Na de decentralisaties in 2015 verbreedde het onderzoeksgebied van jeugd naar het hele sociale domein.