Over Toezicht Sociaal Domein

Voor mensen met problemen op meerdere leefgebieden is het nodig dat hulpverleners samenwerken. Bijvoorbeeld in de (jeugd)zorg, schuldhulp, veiligheid en onderwijs. 

Toezicht Sociaal Domein (TSD) stimuleert deze samenwerking. In ons toezicht kijken we naar de samenhang in hulp die inwoners krijgen. Denk aan thema’s als afstemming, overdracht en regievoering.

Heb je vragen over het gezamenlijke rijkstoezicht op het sociaal en jeugddomein? Ga dan naar het Inspectieloket Sociaal Domein.

Toezicht Sociaal Domein

Er zijn momenten in het leven waarop mensen extra zorg en ondersteuning goed kunnen gebruiken.
Soms komt die hulp vanuit verschillende hoeken tegelijkertijd.
Effectieve zorg vraagt dan om afstemmen en samenwerken.
Toezicht Sociaal Domein stimuleert deze domeinoverstijgende zorg en ondersteuning.
Hoe we dat doen?
Ten eerste - wij kijken vanuit de burger... en die denkt niet in domeinen!
Wij zijn dan ook een domeinoverstijgend samenwerkingsverband.
Bij ons werken medewerkers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Onderwijsinspectie, de Inspectie Justitie en Veiligheid én de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Ook werken we vaak samen met WMO-toezichthouders.
Daarnaast doen we in verschillende gemeenten onderzoek naar domeinoverstijgende problemen.
Jonge schoolverlaters met financiële én familiezorgen bijvoorbeeld.
Of ondersteuning aan mensen met een lichtverstandelijke beperking.
We signaleren waar knelpunten zitten... en waar mogelijke oplossingen.
Ook komen we overal - van politie tot huisarts, van leraar tot jeugdhulpverlener.
We hebben daardoor veel kennis van samenwerking en effectieve zorg en ondersteuning.
En we weten hoe rekening te houden met lokale situaties.
Tenslotte - wie verder kijkt dan één domein, denkt niet in hokjes!
Wij tekenen voor innovatieve ideeën, en kleuren soms nét buiten de lijntjes.
Kortom, wij zijn er voor alle partijen die domeinoverstijgend werken... of willen werken.
Voor kennis, ervaring en inspiratie.
Wij zijn Toezicht Sociaal Domein.
Want samen komen we verder.

Samenwerking rijksinspecties

Binnen TSD werken vier rijksinspecties samen:

TSD houdt ook contact met gemeenten en werkt regelmatig samen met de lokale Wmo-toezichthouders. 

Werkwijze

Gezamenlijk onderzoeken we de samenhang in hulp voor mensen met meerdere problemen. Dit doen we door:

  • Toezicht uit te voeren op de werking van het stelsel in de praktijk. We kijken hierbij vanuit het perspectief van inwoners.
  • We geven een onafhankelijk oordeel over de samenhang en integraliteit van zorg, hulp en ondersteuning. 
  • Onze aanpak is erop gericht dat uitvoerende partijen en professionals, maar ook beleidsmakers, de gewenste verbeteringen kunnen doorvoeren. De insteek van TSD is agenderen, stimuleren en leren.

Geschiedenis

In juli 2002 speelt zich een gezinsdrama af in Roermond. Op verzoek van de toenmalige staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport deden de (toenmalige) Inspectie jeugdhulpverlening en jeugdbescherming, Inspectie voor de Gezondheidszorg, Inspectie van het Onderwijs en de (toenmalige) Inspectie Openbare Orde en Veiligheid een onderzoek. Dit deden zij samen met het Verwey-Jonker Instituut.

Met dit onderzoek is het programma van de samenwerkende inspecties van start gegaan.

Er verschenen twee rapporten:

Na de decentralisaties in 2015 verbreedde het onderzoeksgebied van jeugd naar het hele sociale domein.