Nieuwe gespreksleidraad over samenwerking

De roep om samenwerking tussen organisaties en sectoren wordt overal sterker. Problemen van mensen op meerdere leefgebieden vragen erom dat organisaties samenwerken om hulp of ondersteuning te bieden. Speciaal voor intern toezichthouders, medezeggenschapsraden en bestuurders heeft Toezicht Sociaal Domein (TSD) een gespreksleidraad ontwikkeld over samenwerking.

TSD stelt al langer vast dat samenwerking tussen organisaties in de praktijk vaak onvoldoende tot stand komt. De vier samenwerkende rijksinspecties binnen TSD hebben eerder bekendgemaakt in hun toezicht meer aandacht te besteden aan samenwerking. In oktober 2023 bracht TSD een handreiking uit voor inspecteurs: Stimulerend toezicht op samenwerking. Nu is er een versie voor intern toezichthouders, medezeggenschapsraden en bestuurders: Aandacht voor samenwerking.

Succesvol samenwerken

Er zijn verschillende randvoorwaarden voor succesvol samenwerken. De gespreksleidraad gaat in op de randvoorwaarden waar intern toezichthouders, bestuurders of medezeggenschapsraden invloed op hebben: 

  • Een gedeelde en vastgestelde visie
  • Leiderschap en management
  • Evaluatie, monitoring en reflectie

In het document vinden zij handvatten om binnen de eigen organisatie en binnen de samenwerking het gesprek hierover aan te gaan. En op die manier de samenwerking te verbeteren. 

Landelijke akkoorden en programma’s

Om verschillende redenen is het nodig om structureel samen te werken met andere organisaties en sectoren. Dit kan bijvoorbeeld zijn om preventie vorm te geven. Of om integrale ondersteuning dichterbij inwoners in de wijk te brengen. Dit komt ook terug in verschillende landelijke akkoorden en programma’s. Denk aan het Integraal Zorgakkoord (IZA), het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV), het Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO), de Aanpak geldzorgen, armoede en schulden en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).

Over Toezicht Sociaal Domein

Toezicht Sociaal Domein is een samenwerkingsverband van vier rijksinspecties: de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Inspectie Justitie en Veiligheid, Inspectie van het Onderwijs en de Nederlandse Arbeidsinspectie. Wij houden toezicht op de werking van het stelsel van zorg en ondersteuning in het sociaal domein. In ons toezicht kijken we naar de samenhang in hulp en ondersteuning die inwoners krijgen.