Meer toezicht op samenwerking tussen organisaties in het sociaal domein

De vier inspecties binnen Toezicht Sociaal Domein (TSD) willen in hun toezicht meer aandacht besteden aan hoe organisaties onderling samenwerken. Denk aan zorginstellingen, justitiële inrichtingen, scholen en schuldhulpverleners. Om deze samenwerking te stimuleren heeft TSD een handreiking gepubliceerd voor inspecteurs: Stimulerend toezicht op samenwerking. 

TSD constateert al langer dat de samenwerking tussen organisaties vaak onvoldoende tot stand komt. Inwoners met problemen op meerdere levensgebieden krijgen niet altijd passende zorg en ondersteuning. De zorg en ondersteuning richt zich dan op één probleem of op één gezinslid. Het totaalbeeld ontbreekt. Vooral voor deze mensen is het belangrijk dat hulpverleners met elkaar afstemmen.

Investeren in samenwerking

De noodzaak tot samenwerken krijgt steeds meer aandacht, ook in beleid. Het komt terug in verschillende landelijke akkoorden en programma’s, zoals het Integraal Zorgakkoord (IZA), het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV), het Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO), de Aanpak geldzorgen, armoede en schulden en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).

Toezichthouders stimuleren bestuurders om (meer) te investeren in samenwerking door hen op een gestructureerde manier hierover te bevragen. 

Handreiking voor inspecteurs

De handreiking Stimulerend toezicht op samenwerking is bestemd voor inspecteurs en Wmo-toezichthouders. In de handreiking vinden zij een gedeeld kader met concrete handvatten om het gesprek aan te gaan met bestuurders. Inspecteurs en Wmo-toezichthouders kunnen de handreiking in zijn geheel gebruiken of onderdelen ervan inpassen in bestaande toezicht-instrumenten.

TSD heeft de handreiking ontwikkeld in samenwerking met inspecteurs van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Inspectie Justitie en Veiligheid, Inspectie van het Onderwijs en de Nederlandse Arbeidsinspectie. 

Werkbijeenkomst 26 oktober

Op 26 oktober organiseert TSD een werkbijeenkomst over toezicht op samenwerking voor inspecteurs van de IGJ, IJenV, IvhO, NLA en Wmo-toezichthouders. Neem voor meer informatie contact op met TSD via fundamentvoorsamenwerken@toezichtsociaaldomein.nl.