Nieuwe jeugdhulpaanbieders

Het toezicht op de nieuwe toetreders richt zich op vanaf 2016 gestarte aanbieders die jeugdhulp leveren als bedoeld in de Jeugdwet. Als een jeugdhulpaanbieder niet bekend is bij de inspectie, dan meldt de gemeente deze via het Inspectieloket Sociaal Domein en Jeugd. De inspectie bekijkt vervolgens of de aanbieder een nieuwe toetreder betreft. Aanbieders die al voor 2016 zorg verleenden die nu gefinancierd wordt via de Jeugdwet, vallen niet onder de definitie van nieuwe toetreder. Alle jeugdhulpaanbieders vallen uiteraard wel onder het toezicht van de inspectie

De inspectie maakt een risicoanalyse van de nieuwe toetreder en beoordeelt op basis van de uitkomsten daarvan of nader onderzoek en beoordeling van de nieuwe toetreder nodig is. De inspectie bezoekt in ieder geval nieuwe toetreders die jeugdhulp met verblijf en/of daghulp aanbieden. Het toezicht resulteert in een openbaar rapport waarin staat of de aanbieder voldoet aan de eisen.

Het inspectieloket ontvangt vele aanmeldingen per maand. Helaas is het praktisch niet mogelijk om de aanmelding van elke aanbieder individueel te bevestigen.