Handhaving en naleving Wmo 2015 en Jeugdwet- handreiking voor gemeenten

Deze handreiking geeft gemeenten een theoretisch kader, maar ook praktische handvatten om toezicht en handhaving in de Wmo 2015 en Jeugdwet in te richten. Daarmee kunnen gemeenten fouten en fraude voorkomen (door communicatie en dienstverlening) en bestrijden (door controleren en sanctioneren) en zo de maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp fraudebestendig maken.
Aan de orde komen visie en beleid, met daarbij juridische, organisatorische en praktische aanknopingspunten. Uitgangspunt vormt de cirkel van naleving (zie hoofdstuk 7).