Onderzoek naar zorg en ondersteuning van personen met (voorheen) verward gedrag in Veldhoven

Vier rijksinspecties, samenwerkend in Toezicht Sociaal Domein (TSD), deden onderzoek naar de wijze waarop in de gemeente Veldhoven de herstelgerichte zorg en ondersteuning van personen met (voorheen) verward gedrag gestalte krijgt. Het onderzoek betreft een proefproject ter voorbereiding van verder onderzoek.

Onderzoek

Voor mensen die te maken hebben gehad met een periode van verwardheid is het vaak een uitdaging om hun dagelijks leven weer op orde te krijgen en mee te draaien in de maatschappij. Belangrijk is dan dat zij daarbij goed worden ondersteund; dat de zorg en ondersteuning aansluit op hun situatie, wensen en mogelijkheden en dat hun naasten worden betrokken. In de gemeente Veldhoven is TSD medio 2018 gestart met een pilotonderzoek over de toeleiding naar dagbesteding van (voormalig) ggz-cliënten. Hierbij heeft TSD voornamelijk gekeken naar de activiteiten van de gemeente en de GGz Eindhoven (GGzE).

TSD ziet voor Veldhoven en GGzE de volgende verbeterpunten

  • Professionals hebben meer inzicht nodig in het actuele aanbod van dagbestedingsactiviteiten. Daarnaast dient er meer inzicht te komen in de ervaringen van cliënten en professionals met de verschillende vormen van dagbesteding.
  • De groep mensen met complexe ggz-problematiek die niet in behandeling is, neemt toe. Het is belangrijk deze groep proactief te benaderen om verergering van de problematiek te voorkomen. Verder is goede aansluiting nodig bij gemeentelijke voorzieningen en andere aanbieders voor cliënten die uitstromen uit de ggz om de kans op duurzame participatie te vergroten.
  • Van belang is dat verschillen in focus tussen professionals niet alleen in individuele gevallen ad hoc worden opgelost. Ook op beleidsniveau moeten verschillen worden besproken en uitgewerkt, om deze in het vervolg in de praktijk te kunnen overbruggen.

Vervolg

TSD heeft de gemeente Veldhoven en de GGzE verzocht met de verbeterpunten aan de slag te gaan en verwacht van hen in het najaar van 2019 inzicht te krijgen op welke wijze met de bevindingen, conclusies en aanbevelingen uit het rapport is omgegaan. De ervaringen uit dit onderzoek neemt TSD mee in het vervolgonderzoek naar herstelgerichte zorg en ondersteuning aan personen met (voormalig) verward gedrag.