Statushouders, uitvoering integratie

‍Infographic integratie statushouders

Integraal

Een samenhangende aanpak voor de integratie van statushouders

Toezicht Sociaal Domein onderzocht de integrale aanpak van de integratie van statushouders. Dit heeft tal van interessante praktijkvoorbeelden opgeleverd. In deze interactieve tool laten we succesvolle praktijkvoorbeelden zien, ingedeeld naar de volgende thema’s:

I = In beeld krijgen en houden
N = Nauwe samenwerking
T = Taal en onderwijs
E = Eigen aanvulling
G = Goede start
R = Regie
A = Ambassadeurs inzetten
A = Adequate ondersteuning
L = Laagdrempelig

Klik op de puzzelstukjes die samen het woord INTEGRAAL vormen en benut de goede ervaringen van anderen. Deel ook eigen praktijkvoorbeelden via deze tool!

In beeld krijgen en houden

In beeld krijgen en houden

Afbeelding door Nour Daghestani, illustrator uit Syrië en statushouder

Volg statushouders tijdens het hele integratietraject - het liefst door één persoon of instantie. Zo zie je of de zelfredzaamheid toeneemt, en aan welke ondersteuning behoefte is. Ook heb je eventuele problemen met bijvoorbeeld geld of geestelijke gezondheid op tijd in het vizier. En voorkom je erger. In beeld krijgen, en in beeld houden dus.

Brede intake en doorgaande lijn in Weert

Sinds 2018 is in de arbeidsmarktregio Midden-Limburg een kansenverkenner actief op de AZC’s in de regio. Deze persoon brengt kansen en mogelijkheden van de statushouders in kaart, stelt een ontwikkeltraject op maat op en zorgt voor een doorgaande lijn tussen COA en gemeente waardoor geen tijd en informatie verloren gaat. De overdracht vindt plaats via een gesprek tussen de statushouder, de kansenverkenner, de regisseur statushouders van de gemeente en VluchtelingenWerk. Als de statushouder verhuisd is naar Weert, neemt de regisseur statushouders de regie op de integratie over. Er wordt een team samengesteld van professionals die de statushouder begeleiden. Naast de regisseur zijn dit in ieder geval de coördinator Team nieuwkomers/VluchtelingenWerk en de inburgeringsschool. Bij psychische problemen sluiten ook andere partijen aan, zoals maatschappelijk werk. Samen met de statushouder wordt een plan voor de integratie opgesteld, dat elke 3 maanden wordt geëvalueerd en eventueel aangepast.

Meer weten?

Laura Kersjes
Regisseur sociaal domein
Gemeente Weert
l.kersjes@weert.nl
0495 575 843

Hendrik-Ido-Ambacht: VluchtelingenWerk

In Hendrik-Ido-Ambacht heeft VluchtelingenWerk door de centrale positie die zij in het begin van het integratieproces inneemt, alle statushouders in beeld en zorgt ervoor dat alle andere relevante partijen de statushouders ook in beeld krijgen.

Meer weten?

Kirti Autar
Teamleider Hoeksche Waard en Hendrik-Ido-Ambacht VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland
kautar@vluchtelingenwerk.nl
0651099916

Klantregisseur Tilburg

In Tilburg is de klantregisseur spin in het web bij de integratie. Hij of zij doet een uitgebreide intake en begeleidt de statushouder tot deze geen uitkering meer nodig heeft. De klantregisseur heeft ook contact met andere instanties die de statushouder begeleiden zodat hij/zij weet wat er speelt.

Meer weten?

Rob Heemels
Teammanager Verbindende Schakels en Klantregie Inburgering
rob.heemels@tilburg.nl
0650179877

Eigen goede voorbeelden?

Zelf nog andere succesvolle praktijkvoorbeelden van het in beeld krijgen en houden van statushouders? Stuur dan een korte omschrijving en met wie geïnteresseerden contact kunnen opnemen naar: info@toezichtsociaaldomein.nl

Nauwe samenwerking

Nauwe samenwerking

Afbeelding door Nour Daghestani, illustrator uit Syrië en statushouder

De statushouder krijgt hulp en ondersteuning vanuit verschillende regionale en lokale partijen. Nauwe samenwerking vergroot de kans op een succesvolle integratie. Hoe dat er uit kan zien? Er zijn korte lijnen tussen regionale en lokale partijen. Ze overleggen met elkaar én met de statushouder - over beleid, individuele gevallen, wie wat doet, en welke afspraken er zijn gemaakt.

Winterswijk: aandacht voor taal, werk, buurt en vrije tijd

De gemeente Winterswijk heeft een platform opgezet waar alle bij integratie betrokken partijen samenkomen. Vanuit de gemeente zijn de beleidsmedewerker, het sociaal team en de individuele begeleider nieuwkomers betrokken. Verder zijn aangesloten: de sociale dienst Oost Achterhoek, het AZC, VluchtelingenWerk Oost Nederland, het Taalhuis, inburgeringsscholen, ISK, de woningbouwcorporatie, vrijwilligersprojecten en twee cultuurverbinders uit de doelgroep zelf. Gezamenlijk delen ze kennis en informatie met elkaar. Ook wordt gezocht naar dwarsverbanden: op welke terreinen kunnen partijen op elkaar aansluiten met hun activiteiten? Verder vinden overleggen plaats rond vier thema’s: taal, werk, buurt en vrije tijd. Daar wordt gesproken over praktische zaken, zoals hoe je het beste buddy’s kan inzetten in de wijk.

Meer weten?

Majinka van Slijpe
Beleidsadviseur nieuwkomers
Gemeente Winterswijk
mvanslijpe@winterwijk.nl
06 55167772

Haarlem: toestemming voor informatie delen

In het cursuscontract van de Haarlemse taalaanbieder Nova College wordt de statushouder toestemming gevraagd om de voortgang en aanwezigheid te delen met de klantmanager Werk & Inkomen van de gemeente. Daardoor ontstaat een nauwere samenwerking tussen klantmanagers en taalonderwijs. Dit draagt bij aan een integrale aanpak van integratie.

Meer weten?

Petra Zijlstra
Nova College
pzijlstra@novacollege.nl

Kiezen en delen

Nauwe samenwerking betekent onder andere dat relevante informatie door de betrokken partijen met elkaar kan worden gedeeld. Maar hoe doe je dat, zonder privacyregels te overtreden? In de webtool Kiezen en Delen van Toezicht Sociaal Domein wordt aan de hand van een casus aangegeven wat er mogelijk is.

Meer weten?

kiezen-en-delen.nl

Zeist: 6-wekelijks overleg ketenpartners

In Zeist voert de gemeente elke 6 weken overleg met de ketenpartners. Hieronder vallen de Regionale Sociale Dienst, VluchtelingenWerk, welzijnswerk, het taalhuis en het Sociaal Team. Dit overleg helpt bij het bewaken van de integrale aanpak. Er wordt informatie uitgewisseld tussen instanties. Loopt iets niet goed, dan passen de partners hun werkwijze aan. Ook delen partners eventuele zorgen over individuele gevallen, en maken zij afspraken hierover.

Meer weten?

Maaike Jonker of Gina Zoetendaal
zeist@zeist.nl

Hendrik-Ido-Ambacht: één dag op dezelfde plek werken

In Hendrik-Ido-Ambacht werken medewerkers van diverse (regionale) instanties, namelijk de Regionale Sociale Dienst, VluchtelingenWerk en het sociaal wijkteam, verschillende dagen per week op dezelfde plek in de gemeente.

Door spreekuren in hetzelfde gebouw te organiseren en maandelijks casusoverleg te voeren, spreken de partijen elkaar vaker.

Informatie wordt zo makkelijker gedeeld. Ook is het eenvoudiger af te stemmen per casus. Statushouders hebben zo bovendien één laagdrempelige plek waar ze terecht kunnen met hun vragen.

Meer weten?

Deniz Yerlikaya-Satici
Beleidsmedewerker Welzijn & Onderwijs Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
d.satici@h-i-ambacht.nl
0640332916 of 0787702622

Tilburg: samenwerking in beleid en op casusniveau

In Tilburg werken betrokken partijen zowel op casusniveau als op beleidsniveau nauw samen en informeren elkaar over wat er op beide niveaus gebeurt. Partijen die statushouders begeleiden, kunnen knelpunten in de uitvoering agenderen voor het overleg op management- en beleidsniveau.

Meer weten?

Iris de Kok
Beleidsmedewerker
iris.de.kok@tilburg.nl
0625775986

Eigen goede voorbeelden?

Zelf nog andere succesvolle praktijkvoorbeelden van nauwe samenwerking? Stuur dan een korte omschrijving en met wie geïnteresseerden contact kunnen opnemen naar: info@toezichtsociaaldomein.nl

Taal en onderwijs

Taal en onderwijs

Afbeelding door Nour Daghestani, illustrator uit Syrië en statushouder

Wie mee wil doen in de Nederlandse samenleving, moet de taal kunnen spreken, en onderwijs kunnen volgen. Taal en onderwijs moeten daarom aansluiten bij wat statushouders kunnen en willen. Trajecten op maat dus, die ook rekening houden met de situatie en het gezinsleven van de statushouder.

Hilversum: onderwijs met behoud van uitkering

De gemeente Hilversum richt zich op het bieden van maatwerk en streeft naar duurzame uitstroom uit de bijstand, onder andere door het volgen van een opleiding mogelijk te maken. Hiervoor werken ze samen met het UAF. Wanneer nieuwkomers, ouder dan 30 jaar, geaccepteerd worden als student door het UAF en een studie gaan volgen, dan geeft de gemeente toestemming om de studie twee jaar met behoud van uitkering te volgen. Het UAF betaalt de kosten via een lening. Wanneer een nieuwkomer, jonger dan 30 jaar, een HBO-schakelklas moet volgen voor een HBO opleiding, dan kan dit ook een jaar met behoud van uitkering. Het UAF betaalt ook dan de kosten via een lening. Dit zorgt voor mogelijkheden voor nieuwkomers om een opleiding te volgen en vergroot de kans op duurzame uitstroom.

Meer weten?

Team statushouders gemeente Hilversum
statushouders@hilversum.nl
074 2657219

Borne: Taalhuis Junior

In de gemeente Borne loopt het project “Taalhuis Junior”. Dit “maatjesproject”, is opgestart omdat er, tussen de Voorleesexpress en het Taalhuis voor volwassenen, niets was om de kinderen van statushouders tussen 9 en 18 jaar te ondersteunen op het gebied van de Nederlandse taal. De deelnemers hebben over het algemeen behoefte aan hulp bij de woordenschat en begrijpend lezen. De aanmeldingen lopen via de scholen en de logopedie. Na een intake vindt een gesprek plaats met de toegewezen vrijwilliger uit dezelfde leeftijdsgroep. De meeste kinderen vinden deelname aan Taalhuis Junior erg leuk en gaan op school met sprongen vooruit. Ook de kinderen die zich als vrijwilliger hebben aangemeld zijn zeer betrokken en doen het met veel plezier.

Meer weten?

Henk Rengerink of Frank Droste
Kulturhus Borne
hallo@kulturhusborne.nl
074 2657219

TWiNburgering in Gooi & Vechtstreek

In de regio Gooi & Vechtstreek kunnen gemeenten gebruik maken van TWiNburgering: Taal en Werk in Nederland. De tweelingzussen Ellen en Evelyn zijn met hun integrale aanpak al ruim 10 jaar actief.

Doel van hun aanpak is stappen te zetten richting opleiding of werk. Dat begint met een groepstraining, waarin ieder een persoonlijk toekomstplan schrijft. Vervolgens zoekt TWiNburgering binnen haar uitgebreide netwerk een stageplek op maat. Tijdens de stage ontvangt de stagiair taal op de werkvloertraining en worden zowel de stagiair als de werkgever/begeleider gecoacht.

TWiNburgering onderhoudt dan ook intensieve contacten met statushouders, gemeenten, voorzieningen, werkgevers en onderwijsinstellingen in de regio.

Meer weten?

Ellen Reitsema
ellen@twinburgering.nl
0657029727
www.twinburgering.nl

Apeldoorn: Taal voor de Bouw

In Apeldoorn wordt enthousiast gebruik gemaakt van het boek ‘Taal voor de Bouw’. In dit werkboek zijn in begrijpelijke taal woorden en begrippen voor de bouwvakker opgenomen. Het is bedoeld voor statushouders, zij-instromers of laaggeletterden. Het praktijkwerkboek is geschreven door Bouwmensen Apeldoorn en de gemeente.

Meer weten?

Lisenka Schmitz
Coördinator statushouders/Projectleider Veranderopgave Inburgering
e.schmitz@apeldoorn.nl
0624853946
www.bouwmensen.nl/taal-voor-de-bouw/

Dalfsen: taalstage

In Dalfsen volgen statushouders gedurende 3 tot 6 maanden een taalstage bij een bedrijf in de gemeente of regio. Dit gebeurt als ze ongeveer een half jaar in de gemeente wonen en al over basiskennis van het Nederlands beschikken. Het doel van de stage is om de taal te leren en alvast een eerste beeld te krijgen van hoe het werkt op de Nederlandse werkvloer. Als het voor hun traject richting werk zinvol is, kan een tweede taalstage bij een ander bedrijf worden geregeld.

Meer weten?
Rianne Haverink
Beleidsmedewerker maatschappelijke ondersteuning
r.haverink@dalfsen.nl
0640102972
www.dalfsen.nl/integratie

Hendrik-Ido-Ambacht: integratie kinderen basisschool

In Hendrik-Ido-Ambacht gaan kinderen van statushouders een deel van de week naar de taalklas. Daarnaast gaan ze een aantal dagen per week naar hun stamschool die gelegen is in de wijk waar ze wonen. Ze draaien dan mee in de groep waar ze geplaatst worden nadat ze klaar zijn met de taalklas. Op die manier leren ze hun klasgenoten alvast kennen. Ook helpt dit te integreren in de wijk waar ze wonen.

Meer weten?

Anita Kleinjan-van Son
a.kleinjan-vanson@solambacht.nl
0644310443

Schakeltraject Haarlem

Haarlem kent het schakeltraject ‘Leren en werken in de zorg voor anderstaligen’. Anderstaligen bereiden zich hiermee in 20 weken voor op de vervolgopleiding Verzorgende Individuele Gezondheidszorg.

In het traject krijgen studenten Nederlandse taalles en oriëntatie gericht op werken in de zorg in Nederland. Ook maken ze kennis met de praktijk bij zorgwerkgevers in de regio.

Het schakeltraject is een samenwerking tussen regionaal opleidingencentrum Nova College Haarlem en een aantal zorgwerkgevers in de regio. De gemeente Haarlem ondersteunt het project door financiering van een aantal begeleidingsuren.

Meer weten?

Petra Zijlstra
Nova College
pzijlstra@novacollege.nl

Eigen goede voorbeelden?

Zelf nog andere succesvolle praktijkvoorbeelden rond taal en onderwijs voor statushouders? Stuur dan een korte omschrijving en met wie geïnteresseerden contact kunnen opnemen naar: info@toezichtsociaaldomein.nl

Eigen aanvulling

Eigen aanvulling

Afbeelding door Nour Daghestani, illustrator uit Syrië en statushouder

Welke succesvolle praktijken zijn in uw regio of gemeente onmisbaar gebleken bij de integrale aanpak van integratie? TSD nodigt u uit om deze te delen via dit puzzelstuk!

Hardenberg: workshops

In de gemeente Hardenberg geven de GGD en een budgetconsulent van Raad en Recht workshops aan nieuwkomers tijdens hun integratietraject (tijdens de inburgeringslessen en als onderdeel van de PVT). Nieuwkomers worden in deze workshops o.a. geïnformeerd over de normen en waarden in Nederland, de aanwezige voorzieningen, ze krijgen een toelichting op het beheren van hun eigen financiën en de gezondheidszorg in Nederland. De GGD geeft hierin drie workshops; gezondheid in Nederland, opvoeden in twee culturen en seksualiteit. Deze workshops worden zowel door de gemeente Hardenberg als de nieuwkomers als helpend en nuttig ervaren.

Meer weten?

Agnes Roozeboom
Beleidsmedewerker Maatschappelijk Domein, beleid integratie nieuwkomers en AZC
Agnes.Roozeboom@hardenberg.nl
0523289600

Noordenveld: inclusiepagina in de krant

In de lokale krant wordt één keer in de acht weken een zogenoemde inclusiepagina opgenomen. Hierin worden verhalen opgetekend, onder andere door vluchtelingen, om inwoners meer bekend met elkaar te laten worden door inzicht te geven in wat het betekent om vluchteling te zijn.

Meer weten?

Marianne van den Berg
Beleidsmedewerker Sociaal Domein
M.vandenberg@noordenveld.nl
0880508430

Integratietraject Samen Doetinchem

Het traject bestaat uit verschillende onderdelen: naast aanvullend taalonderwijs en oriëntatie op de arbeidsmarkt wordt een sociaal netwerk opgebouwd rondom de deelnemers. Ook het Participatieverklaringstraject is ingebed in het project. Verder worden deelnemers aan vrijwilligerswerk geholpen om ze arbeidsfit te maken en ze Nederlands in de praktijk mee te geven. Dit aanbod wordt versterkt door een sportaanbod en door samen te koken en te eten. Resultaat: de deelnemers spreken veel beter Nederlands, durven meer en leggen makkelijker contact. Dit filmpje laat zien hoe het werkt: Integratietraject Samen Doetinchem

Meer weten?

Henriëtte van Beek
h.vanbeek@doetinchem.nl
0314 377369

Eigen goede voorbeelden?

Stuur een korte omschrijving van het voorbeeld en met wie wij contact kunnen opnemen voor meer informatie naar: info@toezichtsociaaldomein.nl

Goede start

Goede start

Afbeelding door Nour Daghestani, illustrator uit Syrië en statushouder

Een goede start is het halve werk. Dat betekent het opbouwen van een vertrouwensband met de statushouder, een goede overdracht van AZC naar gemeente, de statushouder wegwijs maken en een brede intake op alle leefgebieden.

Introductieprogramma’s

Veel gemeenten hebben een introductieprogramma ontwikkeld. Hierin maken ze statushouders wegwijs in de gemeente en in Nederland. We geven hier twee voorbeelden:

Haarlem

Alle volwassen statushouders die in Haarlem komen wonen volgen een introductieprogramma van meerdere weken. Het programma maakt hen wegwijs in de stad. Het gaat onder andere over werk, financiën, gezondheid, opvoeding en het schoolsysteem in Nederland.

Het introductieprogramma wordt met steun van de gemeente georganiseerd door welzijnsorganisaties Haarlem Effect en DOCK en ROC Nova College. Aan de uitvoering leveren medewerkers en vrijwilligers van meer dan 20 organisaties een bijdrage.

Meer weten?

Saskia Augustin
Beleidsmedewerker Maatschappelijke Ondersteuning
Gemeente Haarlem
0235115273 of 0642654844

Tilburg

Het introductieprogramma van de gemeente Tilburg bestaat uit verschillende modules. Per statushouder wordt gekeken welke modules nuttig zijn om te volgen.

Onderdelen zijn taal, oriëntatie op Tilburg als stad, oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt en oriëntatie op de Nederlandse samenleving, inclusief Participatieverklaring. Ook worden er taal- en leerbaarheidstoetsen afgenomen bij de statushouders.

Het programma heeft een doorlooptijd van 12 weken. Statushouders kunnen instromen zodra één van de modules start.

Meer weten?

Rob Heemels
Teammanager Verbindende Schakels en Klantregie Inburgering
rob.heemels@tilburg.nl
0650179877

Zeist: social matchmaker

In Zeist werken casemanagers als zogenaamde social matchmakers. Zij doen tijdens het startgesprek een uitgebreide intake. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over de gezinssituatie, wonen en het sociaal netwerk in de buurt. Maar ook gezondheid en vitaliteit, taal en cultuur, werk en leren, geld en administratie en wensen voor de toekomst komen voorbij. Daarnaast wordt gesproken over Zeist: wat weet de statushouder al, wat voor informatie zoekt hij nog? Met welke organisaties heeft de statushouder al contact?

Hieruit volgt een overzicht van de situatie, wensen, behoeften van de statushouder en waar de focus komt te liggen in de ondersteuning. Vervolgens vindt een warme overdracht plaats aan de ketenpartners betrokken bij het integratietraject.

Meer weten?

Maaike Jonker of Gina Zoetendaal
zeist@zeist.nl

Tilburg: vertrouwensband

Partijen betrokken bij de integratie bouwen eerst een vertrouwensband op met de statushouder. Met een open gesprek maken ze kennis met de statushouder. Pas daarna wordt gekeken of er ondersteuning nodig is op een bepaald leefgebied. Deze aanpak draagt eraan bij dat de statushouder openstaat voor ondersteuning en om hulp durft te vragen als dat nodig is.

Meer weten?

Rob Heemels
Teammanager Verbindende Schakels en Klantregie Inburgering
rob.heemels@tilburg.nl
0650179877

Eigen goede voorbeelden?

Zelf nog andere succesvolle praktijkvoorbeelden die bijdragen aan een goede start voor statushouders? Stuur dan een korte omschrijving en met wie geïnteresseerden contact kunnen opnemen naar: info@toezichtsociaaldomein.nl

Regie

Regie

Afbeelding door Nour Daghestani, illustrator uit Syrië en statushouder

Als de statushouder (en gezin) op meerdere leefgebieden zelf geen regie kan voeren om voorspoedig te integreren, dan is coördinatie van hulp en ondersteuning nodig. Door een regisseur aan te wijzen en proces- en/of casusregie te voeren wordt voorkomen dat verschillende partijen dubbel werk doen, zaken over het hoofd zien of elkaar zelfs tegenwerken.

Website over regisseur

TSD heeft een handreiking gemaakt voor regisseurs binnen gemeenten en instellingen die verantwoordelijk zijn voor de regie van zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen. Wat heeft een goede regisseur nodig aan kennis, competenties en bevoegdheden? Wat moet voor de regisseur geregeld zijn?

Meer weten?

www.regiesociaaldomein.nl

Social matchmaker Zeist

Binnen de gemeente Zeist coördineert de social matchmaker de integratieroute. Enerzijds heeft de matchmaker direct contact met statushouders, anderzijds voert hij of zij regie over de keten rondom statushouders. Na het startgesprek en de intake volgt de matchmaker de voortgang op alle leefgebieden en voert vervolggesprekken na een half jaar, na een jaar en na 2 jaar. Verder zorgt de matchmaker voor de samenwerking en afstemming met zowel alle betrokken uitvoerende partijen als met de beleidsmedewerker van de gemeente.

Meer weten?

Maaike Jonker of Gina Zoetendaal
zeist@zeist.nl

Klantregisseur Tilburg

In Tilburg voert de klantregisseur van de gemeente de regie over het inburgeringstraject van de statushouders in zijn of haar portefeuille. Afhankelijk van de zelfredzaamheid van de statushouder voert de klantregisseur in meer of mindere mate regie, dit is maatwerk. De klantregisseur heeft contact met de verschillende instanties die de statushouder begeleiden. Partijen informeren elkaar en stemmen hun aanpak op elkaar af.

Meer weten?

Rob Heemels
Teammanager Verbindende Schakels en Klantregie Inburgering
rob.heemels@tilburg.nl
0650179877

Eén contactpersoon in Noardeast-Fryslân

In de gemeente Noardeast-Fryslân heeft de statushouder gedurende het hele integratietraject te maken met één contactpersoon, namelijk de consulent huisvesting. Deze consulent huisvesting voert de regie van A tot Z. Alle betrokkenen weten wie de contactpersoon is, dat deze de regie voert en hoe deze is te bereiken.

Meer weten?

Sandra van Hierden-Blom
Consulente inburgering
S.vanHierden@noardeast-fryslan.nl

Gea van der Kooi
Consulente inburgering
G.vanderKooi@noardeast-fryslan.nl

Tjeerd van der Galiën
Beleidsmedewerker sociaal domein
T.vanderGalien@noardeast-fryslan.nl

Dalfsen: consulent werk en inkomen

In de gemeente Dalfsen is de consulent werk en inkomen statushouders het eerste aanspreekpunt voor statushouders. Hij of zij regelt het inkomensdeel, maar is daarnaast aanspreekpunt voor alle andere organisaties die bij de statushouder betrokken zijn. Denk aan onderwijs, huisarts, maatschappelijk werk, VluchtelingenWerk, kerken en andere maatschappelijke organisaties. De consulent houdt het overzicht van wat er allemaal speelt binnen het gezin en wie er betrokken zijn. De betrokken partijen hebben regelmatig overleg met elkaar. Als een statushouder aan het werk gaat, blijft de consulent gedurende een periode van ongeveer 12 maanden nog wel op de achtergrond aanwezig, bijvoorbeeld voor vragen.

Meer weten?

Rianne Haverink
r.haverink@dalfsen.nl
0640102972

Heerlen: inburgeringsconsulenten

Gemeente Heerlen zet inburgeringsconsulenten in die veel ervaring hebben met nieuwkomers en ze voor langere tijd volgen tijdens hun integratieproces. De regie van de uitvoering ligt bij de inburgeringsconsulent met de focus op taalverwerving en participatie, maar ze kijken ook breed naar thema’s zoals het opbouwen van een sociaal netwerk.

Meer weten?

gemeente@heerlen.nl, o.v.v. Domein Maatschappij, afdeling Beleid
04545605040

Eigen goede voorbeelden?

Zelf nog andere succesvolle praktijkvoorbeelden van regie op integratie? Stuur dan een korte omschrijving en met wie geïnteresseerden contact kunnen opnemen naar: info@toezichtsociaaldomein.nl

Ambassadeurs inzetten

Ambassadeurs inzetten

Afbeelding door Nour Daghestani, illustrator uit Syrië en statushouder

Wie weet beter waar nieuwkomers tegen aan lopen, dan ex-nieuwkomers? Het inzetten van (voormalig) statushouders, ambassadeurs of ervaringsdeskundigen, kan integratie bevorderen. De ambassadeurs slaan een brug tussen de cultuur van het land van herkomst van de statushouder en de partijen die bij de integratie zijn betrokken. De ambassadeurs geven advies, doen voor, enthousiasmeren en verspreiden hun opgedane kennis en ervaring aan lotgenoten en aan bij de integratie betrokken partijen.

Noordenveld: denktank oud- en nieuwkomers

De gemeente Noordenveld heeft een denktank waaraan zowel oud- als nieuwkomers deelnemen. Dit is een groep waarin ervaringen over het integratietraject worden gedeeld met de gemeente. Met name richting de uitwerking van de nieuwe Wet inburgering levert dit veel waardevolle informatie op: wat werkt, wat werkt niet, waar zitten de blinde vlekken etc.

Meer weten?

Marianne van den Berg
Beleidsmedewerker Sociaal Domein
M.vandenberg@noordenveld.nl
0880508430

Syrische ervaringsdeskundige in Dalfsen

Binnen de gemeente Dalfsen heeft de welzijnsorganisatie een Syrische man in dienst voor 24 uur per week. Hij organiseert bijeenkomsten over zaken waar statushouders tegenaan lopen, zoals bijvoorbeeld hoe om te gaan met DIGID. Hij organiseert ook ontmoetingsavonden voor statushouders waarbij ook Nederlanders worden uitgenodigd. Daarnaast ondersteunt hij statushouders ook individueel waar nodig, bijvoorbeeld bij gezondheidsproblemen.

Meer weten?

Rianne Haverink
Beleidsmedewerker maatschappelijke ondersteuning
r.haverink@dalfsen.nl
0640102972

De methode Grenzeloos in Hattem

Hattem maakt gebruik van de methode Grenzeloos om statushouders aan werk, een studie of vrijwilligerswerk te helpen. De statushouder wordt daarbij begeleid door een ervaringsdeskundige die een duo vormt samen met een medewerker van Nederlandse origine. De ervaringsdeskundigen vervullen een belangrijke brugfunctie. Zij weten hoe het in het land van herkomst en in Nederland werkt en kunnen een vertrouwensband opbouwen met de statushouder.

Meer weten?

Ilona Straatman
Beleidsmedewerker sociaal domein
ilonastraatman@hattem.nl
0653810591

Aalten: cultuurverbinders

Dankzij budget van de gemeente Aalten heeft Welzijnsorganisatie Figulus twee zogenoemde cultuurverbinders voor 6 maanden in dienst kunnen nemen. Dit zijn ervaringsdeskundigen die al langer in Nederland wonen en de Nederlandse taal machtig zijn. Doordat zij zowel de cultuur in het land van herkomst als die in Nederland goed kennen, kunnen zij zorgen voor verbinding door verschillen te overbruggen. Hier hebben zij een training voor gevolgd. Ze kunnen bijvoorbeeld meegaan naar gesprekken met de huisarts of met de klantmanager van de sociale dienst.

Meer weten?

Eric Wichgers
Figulus Welzijn
0543473993

Eigen goede voorbeelden?

Zelf nog andere succesvolle praktijkvoorbeelden van het inzetten van ambassadeurs? Stuur dan een korte omschrijving en met wie geïnteresseerden contact kunnen opnemen naar: info@toezichtsociaaldomein.nl

Adequate ondersteuning

Adequate ondersteuning

Afbeelding door Nour Daghestani, illustrator uit Syrië en statushouder

Adequate ondersteuning betekent dat bij integratie betrokken partijen rekening houden met:

  • de voorkeuren en (achterliggende) hulpvragen van de statushouder
  • de mate van zelfredzaamheid, zowel toe- als afname
  • de culturele achtergrond
  • taalbeheersing

Dat vraagt om maatwerk, geduld, vindingrijkheid en de bereidheid om die ondersteuning voor langere tijd aan te bieden.

Noord-Kennemerland: uitstroomtafels

In de regio Noord-Kennemerland werken ISK en MBO samen met gemeenten via de "Route Nieuwkomers". Aan zogenaamde uitstroomtafels bespreken deze partijen alle jonge statushouders, en kijken wat nodig is voor een zo goed mogelijke route binnen onderwijs of toeleiding naar werk, op weg naar een zelfstandige toekomst. Dit betreft leerlingen vanaf 14/15 tot ongeveer 23 jaar (RMC leeftijd). Vanuit het onderwijs nemen vooral docenten, decanen en zorgcoördinatoren deel aan de uitstroomtafel. Vanuit de gemeenten zijn dat klantmanagers werk en inkomen, leerplicht, RMC en J&G. Ook zijn er uitstroomtafels voor jongeren die uitstromen vanuit de Entree-opleiding. Op deze manier worden jongeren integraal naar vervolgonderwijs of werk begeleid.

Meer weten?

Anouk Prins
Projectleider Route Nieuwkomers en Onderwijsroute Regio Noord-Kennemerland APrins@alkmaar.nl
0641046224

Hardenberg: Samen Statushouders Integreren & Participeren (SSTiP)

De gemeente Hardenberg heeft het Project SSTiP ontwikkeld om vrouwelijke nieuwkomers die onvoldoende geïntegreerd zijn een positieve ervaring met participatie en werkervaring te bieden. Het doel van dit project is om deze vrouwen te helpen zichzelf te redden, mee te doen in de samenleving en uiteindelijk een baan te vinden. Eerst wordt er gefaseerd gekeken naar wat de vrouwen kunnen en willen en wat daarvoor nodig is. Hierbij kan gedacht worden aan extra taallessen, rouwverwerking of een sportservicegroep gericht op een gezonde levensstijl. In de laatste fase volgen de vrouwen een werkstage om werkervaring op te doen. Bij de afsluiting krijgen de deelnemers een certificaat. Het project is sterk gericht op maatwerk, waarin het opbouwen van een goede relatie hoge prioriteit heeft. Dit project wordt door de deelnemers als erg nuttig ervaren.

Meer weten?

Agnes Roozeboom
Beleidsmedewerker Maatschappelijk Domein, beleid integratie nieuwkomers en AZC
Agnes.Roozeboom@hardenberg.nl
0523289600

Noordenveld: VIP Training

De gemeente Noordenveld werkt samen met Vluchtelingenwerk. Vluchtelingenwerk biedt een juridisch spreekuur aan en een VIP training: Vluchtelingen Investeren en Participeren. De training bestaat onder andere uit activiteiten gericht op het vinden van werk, zoals een CV maken en sollicitaties voorbereiden. Hierbij helpt een jobcoach. Als laatste deel van het traject wordt ook nazorg geboden. Er wordt in gemengde groepen gewerkt zodat nieuwkomers zich kunnen optrekken aan elkaar. De training vindt gedeeltelijk in groepen plaats en gedeeltelijk individueel. De training kan helpen om meer duurzaam werk te creëren.

Meer weten?

Marianne van den Berg
Beleidsmedewerker Sociaal Domein
M.vandenberg@noordenveld.nl
0880508430

Maastricht: duaal traject voor jonge statushouders met een uitkering

Bedoeld om de competenties en vaardigheden van jonge statushouders met een grote afstand tot de arbeidsmarkt verder te ontwikkelen. Tijdens de inburgering volgen zij ook praktijkonderwijs. Dit is allebei op dezelfde locatie. Daardoor kunnen de partners beter samenwerken. Ook wordt in de preventieve sfeer met deze doelgroep aan de slag gegaan. In de laatste fase van het traject worden de kandidaten die aansluitend willen gaan werken, intensief bemiddeld. Resultaat: de meeste deelnemers hebben meerdere praktijkonderdelen behaald. Velen zijn nu (parttime) aan het werk en/of willen een vervolgopleiding doen.

Meer weten?

Guy Sweens
Adviseur sociaal domein
Sociale Zaken Maastricht Heuvelland
guy.sweens@maastricht.nl
043 3516366

Weert: duale trajecten

De gemeente Weert biedt statushouders duale trajecten aan, waarin zij inburgering combineert met extra taallessen en werkervaring opdoen. Er vindt een intake plaats bij de statushouder thuis. De ervaring leert dat ze daardoor meer vertellen over zichzelf dan op kantoor. Een Arabisch sprekende jobhunter zoekt werkplekken en kijkt welke statushouder waar past. Een jobcoach begeleidt zowel de statushouder als de werkgever met als doel om te zorgen dat de statushouder duurzaam aan het werk kan. De werkgever stelt een buddy ter beschikking, die ervoor zorgt dat de statushouder wordt opgenomen binnen het bedrijf. Daarnaast is er een divers aanbod aan workshops die de deelnemers kunnen volgen, zoals omgaan met geld en doelen stellen voor de korte en lange termijn.

Meer weten?

Laura Kersjes
Regisseur sociaal domein
Gemeente Weert
l.kersjes@weert.nl
0495 575 843

Tilburg: een intensief re-integratietraject

Statushouders die goede kans maken om binnen een jaar naar werk te kunnen worden begeleid, mogen meedoen aan een intensief re-integratietraject.

Dit Tilburgse traject is maatwerk. Er zijn onder andere elke week groepsworkshops over onderwerpen gericht op werk, zoals het maken van een CV. Ook individuele gesprekken, taalondersteuning of een stage vallen onder dit traject.

Daarnaast worden alle deelnemers gestimuleerd om vrijwilligerswerk, een stage of opleiding te doen als dat past bij hun situatie.

Meer weten?

Rob Heemels
Teammanager Verbindende Schakels en Klantregie Inburgering
rob.heemels@tilburg.nl
0650179877

Iris de Kok
Beleidsmedewerker
iris.de.kok@tilburg.nl
0625775986

Zelfevaluatietool voor gemeenten

Gemeenten en partners in het sociaal domein willen statushouders graag de beste ondersteuning bieden. De zelfevaluatietool helpt inzicht te krijgen in wat goed gaat, wat beter kan en welke afspraken nodig zijn.

In de tool staat het perspectief van de inwoner centraal en werkt men vanuit casuïstiek. De tool geeft een beeld van de weg die een inwoner aflegt als hij zorg of ondersteuning nodig heeft en hoe de samenhang tussen de geleverde zorg of ondersteuning is.

De zelfevaluatietool voor gemeenten en uitvoeringspartners is ontwikkeld door Toezicht Sociaal Domein (TSD) in samenwerking met Integraal Werken in de Wijk (IWW).

Meer weten?

https://www.toezichtsociaaldomein.nl/onderzoeken-en-instrumenten/z/zelfevaluatietool-gemeenten

De vaardigheidsmeter van Hendrik-Ido-Ambacht

In Hendrik-Ido-Ambacht maakt VluchtelingenWerk bij de intake gebruik van een zogenaamde vaardigheidsmeter. Deze brengt in kaart op welke leefgebieden de statushouder hulp nodig heeft. Vervolgens wordt gekeken welke ondersteuning daar bij hoort.

Om die ondersteuning concreet te maken, zijn aan de vaardigheidsmeter procesbeschrijvingen gekoppeld. Deze zijn ontwikkeld door VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland. De procesbeschrijvingen leggen stap voor stap uit hoe je bepaalde ondersteuning kunt bieden - bijvoorbeeld hoe je een bankrekening opent.

In het trajectplan van de statushouder wordt aangegeven welke procesbeschrijvingen voor hem of haar relevant zijn.

Meer weten?

Kirti Autar
Teamleider Hoeksche Waard en Hendrik-Ido-Ambacht VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland
kautar@vluchtelingenwerk.nl
0651099916

Eigen goede voorbeelden?

Zelf nog andere succesvolle praktijkvoorbeelden van adequate ondersteuning van statushouders? Stuur dan een korte omschrijving en met wie geïnteresseerden contact kunnen opnemen naar: info@toezichtsociaaldomein.nl

Laagdrempelig

Laagdrempelig

Afbeelding door Nour Daghestani, illustrator uit Syrië en statushouder

Voor statushouders begint de weg naar ondersteuning met weten dat je in je gemeente hulp kan en mag vragen. Statushouders en hun gezin zijn het meest gebaat bij een vast aanspreekpunt of contactpersoon die:

  • Dichtbij en zichtbaar is
  • Goed bereikbaar is
  • Outreachend en proactief ondersteunt
Huizen: (coronaproof) de gemeente leren kennen

Om statushouders ook in coronatijd kennis te laten maken met belangrijke organisaties in de gemeente, heeft TWiNburgering in Huizen een wandelexcursie georganiseerd. Ook los van corona kan dit een goede manier zijn voor statushouders om hun gemeente te leren kennen. Al wandelend bezochten de deelnemers aan het participatieverklaringstraject de bibliotheek, de vrijwilligerscentrale, het politiebureau, het busstation, een scholengemeenschap, een zorgcentrum en het gemeentehuis. Overal werd een kort gesprekje gevoerd met de deelnemers over de functie van deze organisaties. Zeker ook het bezoeken van het politiebureau werd van beide kanten erg gewaardeerd. Dat heeft in het land van herkomst immers vaak een heel andere functie en lading dan in Nederland.

Meer weten?

Ellen Reitsema
ellen@twinburgering.nl
06 57029727
www.twinburgering.nl

Opbouw naar duurzaam werk in Winterswijk

Winterswijk is in juli 2019 begonnen met een traject om statushouders die al langere tijd een bijstandsuitkering hebben te begeleiden naar betaald werk. Vaak gaat het om mensen die laagopgeleid of analfabeet zijn. Er wordt begonnen met werken in de Kringloopwinkel, als voorportaal om werknemersvaardigheden te leren. Er is een taaldocent aanwezig op de werkvloer die de deelnemers functioneel taalaanbod biedt. Daarnaast worden de deelnemers begeleid door een taal-werk coach die zelf afkomstig is uit Syrië. De bedoeling is om via het kringloopbedrijf door te kunnen stromen naar een ander bedrijf, met uiteindelijk uitzicht op een vaste baan. Hierover zijn afspraken gemaakt met werkgevers via het regionale werkgeversservicepunt. Ook andere gemeenten in de regio zijn of gaan met deze werkwijze aan de slag.

Meer weten?

Majinka van Slijpe
Beleidsadviseur nieuwkomers
Gemeente Winterswijk
mvanslijpe@winterwijk.nl
06 55167772

Haarlem: contactkaart statushouders

Naar aanleiding van interviews met Eritrese statushouders heeft de gemeente Haarlem een contactkaart ontwikkeld. Deze kaart helpt statushouders onderscheid te maken tussen verschillende organisaties.

De kaart biedt een korte beschrijving van wat onder andere de gemeente en Vluchtelingenwerk voor hen kunnen betekenen. Ook is er plek voor het aanvullen van contactgegevens. In de kaart is ook basisinformatie over zaken als de huisarts, wijkagent, woningbouwcorporatie en huiselijk geweld opgenomen.

De contactkaart is beschikbaar in Nederlands-Tigrinya en Nederlands-Arabisch.

Meer weten?

Saskia Augustin
Beleidsmedewerker Maatschappelijke Ondersteuning
Gemeente Haarlem
0235115273 of 0642654844

Hendrik-Ido-Ambacht – één dag op dezelfde plek werken

In Hendrik-Ido-Ambacht werken medewerkers van diverse (regionale instanties), namelijk de Regionale Sociale Dienst, VluchtelingenWerk en het sociaal wijkteam, verschillende dagen per week op dezelfde plek in de gemeente. Zij houden daar dan onder andere spreekuur. Op deze manier creëren zij een laagdrempelig plek, waar statushouders terecht kunnen met hun vragen.

Meer weten?

Deniz Yerlikaya-Satici
Beleidsmedewerker Welzijn & Onderwijs Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
d.satici@h-i-ambacht.nl
0640332916 of 0787702622

Wijkgerichte aanpak Tilburg

De aanpak in Tilburg is outreachend en wijkgericht. Er is sprake van een brede taakopvatting: professionals kijken verder dan alleen hun eigen domein. In de wijken worden statushouders persoonlijk benaderd om na te gaan of ze behoefte hebben aan ondersteuning én om ze te activeren. Daarbij wordt veel tijd besteed aan het opbouwen van een vertrouwensband.

Meer weten?

Iris de Kok
Beleidsmedewerker
iris.de.kok@tilburg.nl
0625775986

Eigen goede voorbeelden?

Zelf nog andere succesvolle praktijkvoorbeelden van laagdrempelige ondersteuning van statushouders? Stuur dan een korte omschrijving en met wie geïnteresseerden contact kunnen opnemen naar:
info@toezichtsociaaldomein.nl

Achtergrondinformatie

De afgelopen jaren is het aantal personen dat in Nederland asiel aanvroeg aanzienlijk groter geweest dan in de periode daarvoor. Sinds 2015 is bovendien het aantal nareizigers, dat in het kader van gezinshereniging naar ons land komt, fors gestegen. Belangrijk is dat er zo snel mogelijk na het toekennen van de verblijfsvergunning wordt begonnen met integratie, zodat statushouders snel op eigen benen kunnen staan en een bijdrage kunnen leveren aan de Nederlands samenleving. Daarbij is een integrale aanpak nodig. Hierbij wordt gelijktijdig gewerkt aan onder meer huisvesting, taalverwerving, opleiding en werk, zoals de WRR in 2015 bepleitte in de policybrief “Geen tijd te verliezen, van opvang naar integratie van asielmigranten.”

Onderzoek TSD

In ons onderzoek bekeken wij welke factoren in de praktijk bijdragen aan een integrale aanpak en welke factoren belemmerend kunnen werken. Onder een integrale aanpak verstaan we dat er – voor zover nodig – aandacht is voor huisvesting, inburgering, werk en inkomen, het opbouwen van een sociaal netwerk, onderwijs en zorg.

We deden onderzoek in 4 gemeenten die al enige tijd een integrale aanpak gebruiken bij de integratie van statushouders die in hun gemeente zijn komen te wonen. Per gemeente gingen we na hoe de integratie van een aantal statushouders in de praktijk verloopt. We richtten ons zowel op volwassen alleenstaande statushouders, als op gezinsherenigers. We gingen in gesprek met de statushouders zelf en met medewerkers van de organisaties waar ze mee te maken hebben gehad sinds het verkrijgen van hun verblijfsvergunning.

De resultaten zijn in november 2019 gepubliceerd in de interactieve infographic op deze pagina.