Randvoorwaarden

Wat moet voor de regisseur geregeld zijn? Om goed zijn werk te kunnen doen, moeten er bijvoorbeeld samenwerkingsafspraken zijn met de relevante partijen in het sociaal domein. Ook moet hij voldoende tijd en ruimte krijgen om zijn werk te kunnen uitvoeren en om hierop te reflecteren.

Samenwerkingsafspraken

Gemeente en samenwerkingspartners op de relevante leefgebieden van kwetsbare gezinnen hebben bindende afspraken met elkaar over het invullen van en het uitvoeren van de regisseursfunctie. Dit is inclusief verantwoordelijkheden, bevoegdheden, competenties, kennis en randvoorwaarden. De instanties hebben afgesproken dat er één regisseur is die de zorg en ondersteuning aan een kwetsbaar gezin op elkaar afstemt. Dit gebeurt voor zolang als dit nodig is om de problemen van het gezin op te lossen of beheersbaar te maken.

Samenwerkingsafspraken over het (tijdelijk) overdragen van de regierol zijn verder nodig met de gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering, Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming.

Relevante leefgebieden: werk, inkomen en financiën, maatschappelijke ondersteuning, wonen, onderwijs, jeugdhulp, veiligheid en (geestelijke) gezondheidszorg.

Competentieprofiel

Voor de regiefunctie van zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen heeft de werkgever van de regisseur een competentieprofiel vastgesteld. Dit wordt gebruikt bij het werven, selecteren en beoordelen van regisseurs. 

Bekijk de benodigde competenties.

Verwerven en behouden van kennis en competenties

De regisseur krijgt de gelegenheid om de noodzakelijke kennis en competenties actueel te houden.

Tijd

De regisseur krijgt van zijn werkgever voor elk gezin voldoende tijd om zijn verantwoordelijkheid waar te maken. De caseload van de regisseur is hier op afgestemd. Samenwerkingspartners op de relevante leefgebieden stellen professionals in de gelegenheid een bijdrage te leveren aan het opstellen, uitvoeren en evalueren van een gezamenlijk plan voor een kwetsbaar gezin.

Relevante leefgebieden: werk, inkomen en financiën, maatschappelijke ondersteuning, wonen, onderwijs, jeugdhulp, veiligheid en (geestelijke) gezondheidszorg.

Continuïteit

De regisseur wordt door zijn werkgever in de gelegenheid gesteld de regierol te vervullen gedurende de periode die nodig is om de problemen van een gezin op te lossen of beheersbaar te maken. Dit betekent dat een casus zo min mogelijk wordt overgedragen aan een andere regisseur.

Interventie en casuïstiekbespreking

De regisseur wordt door zijn werkgever in de gelegenheid gesteld om te reflecteren op zijn handelen. De regisseur bespreekt casuïstiek onderling, en waar nodig met andere deskundigen op de relevante leefgebieden.

Acceptatie regierol

Professionals waarmee de regisseur samenwerkt weten wat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de regisseur zijn. De overige professionals erkennen en committeren zich aan de bevoegdheden van de regisseur en accepteren de regierol.

Informatie-uitwisseling

De (organisaties van de) professionals waarmee de regisseur werkt hebben bindende afspraken over informatie-uitwisseling met de regisseur, hanteren de voor de beroepsgroep geldende richtlijnen, gebruiken de verwijsindex, passen de meldcode toe en communiceren hierover naar het gezin. Professionals geven relevante signalen over het verloop van de hulpverlening en over het gezin tijdig door aan de regisseur. Meer informatie over gegevensuitwisseling is te vinden onder Informatie delen in het sociaal domein. Daar staan een stappenplan informatie delen en veel gestelde vragen.

Verwijsindex (VIR): De verwijsindex risicojongeren geeft hulpverleners binnen verschillende organisaties inzicht in elkaars betrokkenheid bij een individueel kind of jongvolwassene. Het gebruik van de verwijsindex draagt bij aan effectiever samenwerken van hulpverleners en gemeenten. Het is een systeem waarin hulpverleners en andere professionals de persoonsgegevens registreren van de kinderen en jongvolwassenen (tot 23 jaar) waarover zij zich zorgen maken. Deze registratie bevat geen inhoudelijke informatie. Duidelijk wordt dan welke andere hulpverlener zich mogelijk ook actief met de situatie van dit kind of jongvolwassene bezig houdt.

Meldcode: De meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Bijvoorbeeld huisartsen, leerkrachten en medewerkers van jeugdinrichtingen. Sinds 2019 is de meldcode een professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid.

Beroepscode

De regisseur wordt door zijn werkgever in de gelegenheid gesteld zijn beroepscode te hanteren. Een beroepscode vormt geen handleiding met precieze richtlijnen, maar is een ethische leidraad die professionals vanuit hun verantwoordelijkheid aanzet tot continu nadenken over het professionele handelen. De code staat naast wet- en regelgeving, richtlijnen en organisatorische kaders.

Binnen het sociaal domein zijn verschillende beroepscodes in gebruik, zoals:

Meten, evalueren en verbeteren

Gemeente en de samenwerkingspartners op de relevante leefgebieden van kwetsbare gezinnen meten en evalueren met elkaar de effectiviteit van de gezamenlijke zorg en ondersteuning (wat werkt, wat werkt niet en waarom). Zij gebruiken hiervoor de resultaten van de evaluaties op casusniveau en richten zich op de output van inspanningen voor kwetsbare gezinnen. Waar nodig leidt dit tot aanpassingen in werkwijze, afspraken of invulling van de randvoorwaarden.