Competenties

Wat moet je kunnen als regisseur? Een goede regisseur kan draagvlak creëren en is daadkrachtig. Hij heeft probleemoplossend vermogen, organisatietalent, aanpassingsvermogen, overtuigingskracht, zelfkennis en een helikopterview. Hij is in staat om leiding te geven aan groepen professionals. Als de regisseur niet zelf over (een deel van) deze competenties beschikt, weet hij deze waar nodig in te schakelen vanuit zijn netwerk.

Culturele sensitiviteit

De regisseur is zich bewust van zijn eigen referentiekader. Hij kan goed luisteren en zich inleven in de ander. Hij staat open voor verschillen en is zich ervan bewust hoe hij bij het gezin overkomt. Er dient sprake te zijn van maatwerk omdat elk gezin vanuit de eigen context benaderd moet worden. Hij houdt rekening met de etnische, culturele en sociale context van het gezin en hun netwerk. De aanpak krijgt vorm vanuit de specifieke situatie. De regisseur is in staat om te gaan met de gevoeligheden die bij het gezin kunnen spelen, al dan niet cultuurgebonden.

Relatie opbouwen en onderhouden

Het vereist vakmanschap om gezinnen ertoe te bewegen dat zij (bepaalde vormen van) hulp accepteren. Om zijn taken goed te kunnen vervullen bouwt de regisseur een relatie op met het gezin en betrokken professionals. De regisseur weet het gezin te motiveren voor een doel of een verandering, heeft inzicht in eventuele weerstand van het gezin en is in staat deze weerstand om te vormen tot een positieve, coöperatieve houding. De regisseur weet het vertrouwen te winnen van het gezin, luistert, vraagt door en houdt rekening met de gevoelens en de behoeften van de gezinsleden. De regisseur kan ideeën, meningen, standpunten en besluiten in begrijpelijke taal communiceren naar het betreffende gezin of betrokken professionals. De regisseur is bereikbaar en benaderbaar voor het gezin en de betrokken professionals.

Groepsgericht leiderschap

De regisseur geeft richting en sturing aan de betrokken professionals rondom het gezin. Hij brengt samenwerking tussen hulpverleners tot stand en onderhoudt deze. Hij slaagt erin om de relevante professionals tijdig met elkaar te laten overleggen. De regisseur ontwikkelt en bestendigt relaties met het gezin en betrokken hulpverleners. Hij benut deze relaties voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking. De regisseur draagt actief uit dat hij de regie voert en zorgt ervoor dat zijn regierol door andere hulpverleners wordt geaccepteerd.

Aanpassingsvermogen

De regisseur heeft inzicht in het gedrag, de beweegredenen en wensen en behoeften van anderen. De regisseur blijft doelmatig handelen door zich aan te passen aan veranderende omgeving, taken, verantwoordelijkheden en personen. De regisseur kan zijn eigen gedragsstijl veranderen om het gestelde doel te bereiken. Hij speelt in op veranderende omstandigheden binnen het gezin en de context waarbinnen hij zijn werk moet doen. Hij kan omgaan met het gezin en het sociale netwerk van het gezin, met de overige professionals rondom het gezin, maar ook met leidinggevenden/bestuurders in geval van opschaling.

Overtuigingskracht

De regisseur toont gedrag dat erop is gericht is om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen over de te volgen lijn voor het gezin. Hij durft hierbij grenzen te stellen aan het gezin en aan de betrokken professionals in het belang van alle gezinsleden. De regisseur kan zijn mening of standpunt met feiten onderbouwen met als doel om anderen van zijn mening te overtuigen. De regisseur toont zelfvertrouwen.

Zelfkennis

De regisseur heeft inzicht in eigen identiteit, waarden, overtuigingen, sterke en zwakke kanten, kwaliteiten, competenties, interesses, ambities en gedragingen. De regisseur is bereid tot intervisie en reflectie op zijn persoonlijk functioneren en beroepsmatig handelen en persoonlijk beroepsmatig handelen in de maatschappelijke context. 

Probleemoplossend vermogen

De regisseur is in staat om problemen te analyseren en vindt hier geschikte oplossingen voor. Hij kan vanuit verschillende invalshoeken problemen bekijken, doet onderzoek en stelt vragen. De regisseur werkt op een besluitvaardige manier naar een oplossing toe en houdt rekening met eventuele achterliggende problemen.

Daadkrachtig

De regisseur weet kritische situaties tijdig te onderkennen en kan hierop adequaat en tijdig inspelen. Hij neemt tijdig maatregelen en voorkomt zo dat zaken uit de hand lopen. De regisseur blijft zich ondanks problemen, tegenslag, tegenwerking of afleiding richten op het te bereiken doel.

Organisatietalent

De regisseur kan concreet en meetbaar aangeven wat het te bereiken doel is. Hij weet op welke wijze, welk domein en in welke termijn dit bereikt moet worden. De regisseur kan op effectieve wijze prioriteiten bepalen. Hij is in staat om aan te geven welke acties, tijd en middelen nodig zijn om deze doelen te kunnen behalen en de voortgang te bewaken.

Helikopterview

De regisseur heeft en houdt het overzicht. De regisseur weet welke problemen er  in het gezin zijn en ziet hierin de samenhang. Hij weet welke zorg en ondersteuning is ingezet, bewaakt de voortgang van gemaakte afspraken en controleert of de zorg en ondersteuning voldoende bijdraagt aan het gewenste perspectief.