Multi-toezicht

De afgelopen jaren deed Toezicht Sociaal Domein (TSD) onderzoek dat was gericht op kwetsbare groepen of mensen die zorg en ondersteuning in het sociaal domein nodig hebben. In het Meerjarenprogramma TSD 2021 - 2024 hebben we afgesproken ook de komende jaren in ons toezicht aandacht te blijven vragen voor de positie van, en hulp aan, deze kwetsbare groepen. Om het effect hiervan te vergroten brengen we de focus op deze groepen meer en meer in het toezicht en programmeringen van de vier samenwerkende inspecties. Omdat deze groepen zich in meerdere sectoren bevinden, doen we dit in multi-toezicht. Zo bundelen we de krachten van onze inspecties. Samen kunnen we meer signaleren, agenderen en partijen in beweging krijgen om de omstandigheden van deze groepen te verbeteren.

Wat houdt multi-toezicht precies in?

Een van de samenwerkende inspecties doet in haar eigen toezicht een onderzoek naar een probleem rond een groep burgers die zorg en ondersteuning ontvangen. Dit onderzoek kan gepland zijn of naar aanleiding van signalen uit het veld, een calamiteit of op verzoek van een bewindspersoon. Deze inspectie doet het onderzoek samen met een of meer andere inspecties en TSD.

Een voorbeeld: de Inspectie Justitie en Veiligheid gaat een onderzoek doen naar gedetineerden die terugkeren in de samenleving en daarbij hulp nodig hebben. Zij betrekt hier de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij, die kijkt naar de (arbeids)participatie en het inkomen van deze groep. TSD is betrokken voor de integrale, domeinoverstijgende blik vanuit het burgerperspectief.

De concrete programmering voor de komende jaren nemen we op in een werkagenda. Die wordt gevuld door de programmeringen van de inspecties en door actualiteiten. Zo blijven wij aansluiten bij wat speelt in de maatschappij, zoals de effecten van de huidige coronacrisis.