LVB in het sociaal domein

LVB in het sociaal domein

De samenwerkende inspecties vinden het belangrijk dat alle mensen passende zorg en ondersteuning kunnen krijgen als dat nodig is. Dat geldt ook voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Passende hulp is voor hen niet altijd beschikbaar. Dat komt bijvoorbeeld omdat hulpverleners geen rekening houden met de beperking. Daarom willen de samenwerkende inspecties de zorg en ondersteuning voor deze mensen verbeteren.

Eerste fase onderzoek

Het project bestond uit 2 fasen en liep verschillende jaren.
De 1e fase: Toegang tot het sociaal domein voor mensen met een licht verstandelijke beperking
In 2017 onderzochten de rijksinspecties van het Toezicht Sociaal Domein in 5 gemeenten  de toegankelijkheid van het sociaal domein voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Dit onderzoek startte met een beleidsanalyse die halverwege 2017 gepubliceerd is in een artikel in Sociaal Bestek, Sociaal Domein toegankelijk voor mensen met een licht verstandelijke beperking?

Ervaringsdeskundigen

Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de LFB, de landelijke belangenorganisatie door en voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Ervaringsdeskundigen bepaalden aan welke criteria laagdrempelige toegang moet voldoen en bekeken zelf hoe zij de toegang ervaren. Daardoor staat het cliëntenperspectief echt centraal. Daarna koppelden de ervaringsdeskundigen en TSD bij elke gemeente hun bevindingen terug aan de medewerkers van de gemeenten waarmee de ervaringsdeskundigen contact hebben gehad en daarna met de managers. Tijdens deze bijeenkomsten hebben de aanwezigen achtergrondinformatie gegeven, belangrijke punten om te behouden en te verbeteren geselecteerd en aangegeven hoe verbeteringen zouden kunnen worden gerealiseerd.

Tussen april en augustus van 2018 zijn de resultaten van vijf gemeenten gepubliceerd. Deze vijf rapporten zijn in makkelijke taal en vanuit het perspectief van de ervaringsdeskundigen geschreven. De belangrijkste conclusies en aanbevelingen van het onderzoek staan in een artikel in Sociaal Bestek 2018, nr 5.

Website als handreiking

Daarnaast hebben de rijksinspecties hebben samen met Stichting Leer Zelf Online de website www.toegangsociaaldomein.nl gemaakt dat gemeenten helpt om de toegang voor mensen met een licht verstandelijke beperking laagdrempeliger te maken.

Dit is Harry, 57 jaar.

Een echte Utrechter. Hij houdt van voetbal, zijn werk en zijn huisdier Poeki.

En Harry heeft een licht verstandelijk beperking.

In Nederland hebben ongeveer 1,4 miljoen mensen een licht verstandelijke beperking. Dit is vaak niet zichtbaar.

Zij kunnen gewoon meedoen met de maatschappij, maar hebben vaker hulp nodig bij het huishouden doen, opvoeden van kinderen, de administratie, omgaan met schulden en het vinden van werk.

Die hulp is er. Dat valt onder het sociaal domein. Maar is die hulp voor deze doelgroep makkelijk te vinden?

Harry ging als Mystery Guest met een verzonnen hulpvraag op pad om te onderzoeken hoe makkelijk hij hulp kan krijgen van de gemeente Utrecht.

Net zoals Mystery Guests Dounia, Danny, Timo, Theo, Yta, Morad, Ellis en vele anderen deden in verschillende gemeenten.

Deze ervaringsdeskundigen hebben meegewerkt aan het onderzoek van de inspecties van Toezicht Sociaal Domein. De ervaringsdeskundigen hebben zelf bepaald wat belangrijk is voor makkelijke toegang.

Daarna hebben zij websites bekeken, gemaild, gebeld, formulieren ingevuld en loketten bezocht. En zij hebben zelf aan de gemeente verteld hoe ze het vonden.

De ervaringen van Harry en de andere mystery guests en hoe de toegang beter kan, staan in een aantal makkelijk geschreven rapporten.

En zijn te lezen op de website.

Dit gaat gemeenten helpen om hun sociaal domein voor iedereen toegankelijk te maken.
Kijk voor meer informatie op toegangsociaaldomein.nl

Tweede fase van het onderzoek

De 2e fase: Ondersteuning in het sociaal domein aan cliënten met een licht verstandelijke beperking in de gemeente Nissewaard.
In het voorjaar 2018 startte het toezicht Wmo Rotterdam-Rijnmond in samenwerking met Toezicht Sociaal Domein een project. Het doel van het project was om te onderzoeken of mensen met een licht verstandelijke beperking die van deze gemeente een Wmo-indicatie hebben voor persoonlijk begeleiding, ook alle zorg en ondersteuning ontvangen die zij binnen het (brede) sociale domein nodig hebben. Dit  met extra aandacht voor de kwaliteit van de Wmo-ondersteuning. De resultaten werden in juli 2019 openbaar en kunt u terugvinden via Documenten bovenaan deze pagina.