Thema Veiligheid

Waar sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, is het van levensbelang dat het lokale netwerk eerst zorgt voor directe veiligheid voor alle gezinsleden. Voor elk gezinslid moeten direct veiligheidsmaatregelen genomen en geborgd worden. Zo kan daarna voor elk gezinslid passende hulp ingezet worden, waarin gewerkt wordt aan langdurige veiligheid.

Verwachtingen van TSD

  • De professional schat de veiligheidsrisico’s en ontwikkelingsbedreigingen op tijd in. Dat betekent bij het begin van de hulp en met een gestandaardiseerde risico-inschatting.
  • De professional bewaakt de directe veiligheid en neemt passende maatregelen.
  • Het veiligheidsplan is gemaakt met de jeugdige en/of volwassene en het professionele en sociale netwerk die directe veiligheid helpen te herstellen. De gezinsleden en instanties weten wie waarvoor verantwoordelijk is. De doelen in het plan zijn SMART geformuleerd.
  • De professional houdt zicht op herstel van de veiligheid. Veilig Thuis bekijkt regelmatig de veiligheidssituatie in het kader van de monitorfunctie.

Wat werkt goed?

Wat kan beter?