Thema Passende Hulp

Hulp voor het gezin en de afzonderlijke gezinsleden moet passend zijn bij hun specifieke situatie. Alle belangrijke leefgebieden moeten in beeld zijn gebracht om de hulpbehoefte te kunnen vaststellen. Een gemeente dient zicht te hebben op wat nodig is aan hulp en is verantwoordelijk voor een passend hulpaanbod in het lokale netwerk.

Verwachting van TSD

  • Leefgebieden, het sociale netwerk, de problemen en de mate van zelfredzaamheid zijn samen met het gezin in kaart gebracht.
  • Het lokale netwerk biedt passende hulp bij huiselijk geweld aan gezinnen.
  • De regisseur en andere betrokken professionals houden zicht op de ondersteuningsbehoefte van de gezinsleden en passen de hulp aan als dit wenselijk of nodig is.

Wat gaat goed?

Wat kan beter?