Grip op herstel na verward gedrag

Grip op herstel na verward gedrag

Voor mensen die een periode verward zijn geweest is het vaak een uitdaging om weer mee te draaien in de samenleving. Het is belangrijk dat zij goede ondersteuning krijgen, dat de zorg en ondersteuning aansluit op hun situatie, wensen en mogelijkheden en dat naasten worden betrokken.

In het toezichtonderzoek ‘Grip op herstel na verward gedrag’ heeft Toezicht Sociaal Domein onderzoek gedaan naar zorg en ondersteuning aan mensen die herstellen na een periode van verward gedrag door psychische aandoeningen. Met dit onderzoek willen we bevorderen dat zij samenhangende zorg en ondersteuning krijgen die bijdraagt aan het persoonlijk, sociaal en maatschappelijk herstel.

Brede benadering van herstel

Verschillende domeinen spelen een rol in het herstel. Denk aan de gezondheidzorg, werk en inkomen, maatschappelijke ondersteuning, wonen en justitie. We bekijken of die domeinen er samen in slagen passende, samenhangende en resultaatgerichte zorg en ondersteuning te bieden, als het kan ook samen met naasten. Met ons toezicht hebben we regionale en lokale partijen gestimuleerd om gezamenlijk te investeren en de aanpak te verbeteren. Die aanpak moet vorm krijgen op lokaal niveau, gericht op de wijk, waar de inwoner zorg en ondersteuning vindt bij zijn of haar herstel.

In ons toezicht hebben we zo veel mogelijk organisaties betrokken uit de verschillende domeinen. Ook zijn (professioneel) ervaringsdeskundigen betrokken in alle fases van het onderzoek. Zij weten als geen ander wat er nodig is voor een integrale en persoonsgerichte aanpak binnen het sociaal domein. Het toezicht is in overleg met Wmo-toezichthouders voorbereid en waar mogelijk met hen uitgevoerd. Verder hebben we ons toezicht afgestemd met het Toezicht op de Ambulante ggz (TAG) van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. 

Illustratie met de partijen die betrokken zijn bij herstel na verward gedrag
Beeld: TSD

Resultaten

Uit het onderzoek bleek dat kwetsbare inwoners met psychische problemen na een periode van verward gedrag niet goed in beeld zijn bij de organisaties waar zij in hun herstelproces mee te maken hebben. Zij zijn niet in beeld omdat:

  • van hen wordt verwacht dat zij hun hulpvraag zelf kunnen stellen en formuleren;
  • de zorg en ondersteuning niet in samenhang wordt geboden;
  • zorg en ondersteuning vaak zo snel mogelijk wordt afgebouwd, zonder de mogelijkheid om terugval te signaleren.

Verwardheid komt niet zomaar uit de lucht vallen. Deze chronische psychische problemen vragen om blijvende aandacht. Meer informatie over de resultaten van het onderzoek en aanbevelingen vind je in de factsheet Het is er wel, maar je ziet het niet….

Onze bevindingen hebben we onder de aandacht gebracht bij betrokken partijen, waaronder de verantwoordelijke ministeries. Lees de Beleidsreactie van staatssecretaris Blokhuis van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op de factsheet.

Het onderzoek bestond uit 4 deelonderzoeken in Veldhoven, Arnhem, Lelystad en Midden-Drenthe.