Grip op herstel na verward gedrag

Waarom Grip op herstel na verward gedrag?

Voor mensen die te maken hebben gehad met een periode van verwardheid is het vaak een uitdaging om weer mee te draaien in de maatschappij en op alle leefgebieden structuur op te bouwen. Belangrijk is dan dat mensen goed worden ondersteund; dat de zorg en ondersteuning aansluit op hun situatie, wensen en mogelijkheden en naasten worden betrokken.

Hoe ziet het toezicht er uit?

Toezicht Sociaal Domein voerde in 2018 en 2019 een toezichtproject uit naar herstelgerichte zorg en ondersteuning. Specifiek richten we ons op herstel na verwardheid als gevolg van ggz-problematiek. Verschillende domeinen hebben een rol in herstelgerichte zorg en ondersteuning. Denk aan de gezondheidzorg, werk en inkomen, maatschappelijke ondersteuning, wonen, justitie en jeugdhulp. We bekijken of die domeinen er gezamenlijk in slagen passende, samenhangende en resultaatgerichte zorg en ondersteuning te bieden. Het project bestond uit twee fasen. 

1e fase: Pilot over toeleiding naar dagbesteding in Veldhoven

In de eerste fase hebben we ons gericht op een specifiek onderdeel van herstelgerichte ondersteuning, namelijk de toeleiding naar dagbesteding. Deze focus is gekozen omdat dagbesteding voor mensen met ernstige ggz-problematiek heel belangrijk is en hen het gevoel geeft mee te tellen in de maatschappij. We gebruiken dagbesteding als overkoepelende term waaronder zowel activiteiten, vrijwilligerswerk, opleiding, als betaald werk vallen.

We hebben gekeken wat er volgens de cliënten en professionals voor nodig is om de toeleiding van (voormalig) ggz-cliënten naar dagbesteding goed te laten verlopen en wat er beter kan. Dat deden we in Veldhoven, waarbij we voornamelijk keken naar de activiteiten van de gemeente en de GGz Eindhoven. Het rapport vindt u bovenaan de pagina onder de kop Documenten.

2e fase: drie plaatsen in Nederland onder de loep

In 2019 voerden we op drie plaatsen in Nederland toezicht uit. In deze fase wordt breed naar herstelgerichte zorg en ondersteuning gekeken voor mensen met ggz-problematiek. Het toezicht wordt in afstemming met Wmo-toezichthouders voorbereid en waar mogelijk met hen uitgevoerd. Ook stemmen we de invulling van het project af met het Toezicht op de Ambulante ggz (TAG) van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.