Wie zijn landelijke toezichthouders in het kader van de Jeugdwet en waar houden zij toezicht op?

Het landelijk toezicht in het kader van de Jeugdwet wordt uitgevoerd door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV), waar nodig voeren zij dit toezicht tezamen uit.

  • De IGJ houdt onder andere toezicht op jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen en het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (Veilig Thuis).
  • De IGJ houdt ook toezicht op de aanbieders van jeugdgezondheidszorg, de jeugd-GGZ en jeugd-LVB. Deze zorgvormen vallen als jeugdhulp onder de Jeugdwet.
  • De Inspectie JenV houdt toezicht op de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen bij jeugdreclassering. Ook houdt Inspectie VenJ toezicht op de Raad voor de Kinderbescherming, de Justitiële Jeugdinrichtingen en Halt.

Deze twee toezichthouders treden bij het toezicht op de Jeugdwet gezamenlijk op. Daarnaast werken de drie inspecties samen in het Toezicht Sociaal Domein, waarvan ook de Inspectie van het Onderwijs en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid deel uitmaken. Afhankelijk van het onderwerp neemt telkens één van de verschillende inspecties van dit samenwerkingsverband het voortouw.