Welke actie(s)/werkzaamheden onderneemt u als inspectie wanneer zich een calamiteit in de thuissituatie voordoet en waarbij sprake is van jeugdhulp in het gezin?

De betrokken aanbieder voor jeugdhulp of instelling voor jeugdbescherming/jeugdreclassering moet beoordelen of hier sprake is van een calamiteit volgens de Jeugdwet. Zo ja, dan moet de betreffende aanbieder/instelling een melding doen bij de inspecties.

De inspecties beoordelen dan gezamenlijk of hier inderdaad sprake is van een calamiteit volgens de Jeugdwet en bepalen gezamenlijk de verdere stappen. Afhankelijk van de beoordeling kan dat betekenen dat de inspecties de aanbieder/instelling vragen zelf een intern onderzoek in te stellen of uit te (laten) voeren ofwel dat de inspecties (of één der inspecties) een eigen onderzoek uitvoeren.

De samenwerking met de gemeenten vindt plaats volgens de werkwijze die met de VNG is afgesproken.