Wat wordt in de jeugdwet verstaan onder calamiteit en geweld?

Hier een korte uitleg. meer informatie vind u op de website van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Calamiteit

Een niet beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van de jeugdhulp en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een jeugdige of ouder heeft geleid.

Zie: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd/ Melden jeugdhulpaanbieders

Geweld bij de verlening van jeugdhulp of de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering

Lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld jegens een jeugdige of een ouder, of bedreiging daarmee, door iemand die werkzaam is voor de jeugdhulpaanbieder of een gecertificeerde instelling, of door iemand die werkzaam is voor een rechtspersoon die in opdracht van de aanbieder of gecertificeerde instelling jeugdhulp verleent of door een andere jeugdige of ouder met wie de jeugdige of ouder gedurende het etmaal of een dagdeel bij de aanbieder verblijft.

Zie: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd/ Melden jeugdhulpaanbieders