Wat moeten wij als gemeente doen in het kader van de kwaliteit van niet gecontracteerde jeugdhulpaanbieders (de aanbieders die cliënten kunnen inkopen met pgb). Moeten wij toezicht houden op die kwaliteit, of is de inspectie daarvoor verantwoordelijk?

Ieder natuurlijk persoon of ieder rechtspersoon die jeugdhulp verleent en daartoe met de gemeente een financiële relatie heeft (contract, subsidie of via een pgb van de cliënt), valt onder de kwaliteitseisen van de Jeugdwet en het toezicht van de inspectie.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) houden tezamen toezicht op naleving van de Jeugdwet en aanverwante regelgeving. Een gemeente heeft derhalve geen wettelijke taak om toezicht te houden op deze kwaliteitseisen. Wel kan de gemeente aanvullende kwaliteitseisen stellen, ook als het gaat om zorg gefinancierd door middel van een pgb.

Het toezien op naleving van die aanvullende gemeentelijke kwaliteitseisen is aan de gemeente. De VNG en de inspectie hebben in het Afsprakenkader en draaiboeken vastgelegd dat gemeenten aanbieders die nieuw toetreden tot de markt van jeugdhulp, en die nog niet bekend zijn bij de inspecties, melden via het Inspectieloket Jeugd. Dit geldt ook voor jeugdhulp verleend via een pgb. Dit kunt u doen via een meldformulier. Op de lijst van reeds bekende jeugdhulpaanbieders kunt u zien welke jeugdhulpaanbieder(s) reeds bekend zijn bij de inspecties.

Naast het toezicht van de inspecties hebben ook de gemeenten een verantwoordelijkheid ten aanzien van de kwaliteit van de jeugdhulp. Gemeenten zijn op grond van de wet immers verantwoordelijk voor het feit dat een (kwantitatief en kwalitatief) toereikend en passend aanbod van jeugdhulp en kinderbeschermingsmaatregelen beschikbaar is. Als daarbinnen wordt gekozen voor financiering door middel van een pgb dient de gemeente zich voor verstrekking (o.g.v. art. 8.1.1., tweede lid, onder c, van de Jeugdwet) af te vragen of de kwaliteit van zorg die wordt geleverd door middel van dit pgb van goede kwaliteit is.