Valt een jeugdhulpaanbieder, zijnde een aanbieder, zzp'er of werknemer met een arbeidsovereenkomst, die vanuit een PGB wordt betaald, onder de wettelijke definitie van jeugdhulpaanbieder?

Iedere natuurlijk persoon of iedere rechtspersoon die beroepsmatig jeugdhulp verleent en daartoe met de gemeente een financiële relatie heeft, in de zin van een contract, subsidie of via een PGB van de cliënt, valt onder de wettelijke definitie van jeugdhulpaanbieder.

Hiermee zijn de kwaliteitseisen van de Jeugdwet van toepassing en valt deze onder het toezicht van de inspecties. Dit geldt dus bijvoorbeeld voor zorgboerderijen maar ook voor ambulant hulpverleners of zelfstandigen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Veiligheid en Justitie houden tezamen toezicht op naleving van de Jeugdwet en aanverwante regelgeving.