Met welke aspecten van toezicht moet ik rekening houden bij de inkoop van jeugdhulp?

Bij het inkopen van jeugdhulp doet u er verstandig aan om met de aanbieder af te spreken dat deze zich houdt aan de kwaliteitseisen die vanuit de Jeugdwet aan zorgaanbieders worden gesteld.

Aanbieders van jeugdhulp:

 • hebben de verplichting om verantwoorde hulp te bieden.
 • zijn zo georganiseerd dat verantwoorde hulp kan worden geboden en er kwalitatief en kwantitatief voldoende personeel is (norm van de verantwoorde werktoedeling).
 • moeten werken met een familiegroepplan, een hulpverleningsplan of plan van aanpak.
 • dienen een kwaliteitssysteem te hebben.
 • moeten werken met medewerkers die beschikken over een VOG.
 • dienen een verplichte meldcode te hebben voor huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • hebben een meldplicht  bij een calamiteit bij de verlening van jeugdhulp.
 • hebben een meldplicht  geweld bij de verlening van jeugdhulp.
 • moeten beschikken over een cliëntenraad en een klachtencommissie.
 • vragen toestemming voor verlening van jeugdhulp.
 • hebben de verplichting om een vertrouwenspersoon in de gelegenheid te stellen zijn taak uit te oefenen.