In hoeverre is een gemeente verantwoordelijk voor het doen en laten van de jeugdhulpaanbieder die wordt betaald uit een PGB?

De gemeenten zijn onder andere verantwoordelijk voor een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod van jeugdhulp. Als een gemeente ervoor kiest om jeugdhulp tevens door middel van een PGB te laten financieren, valt dit onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.

De inspecties hebben geen toezicht op de invulling van deze verantwoordelijkheid voor een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod.

De Jeugdwet (artikel 8.1.1, tweede lid, onder c) stelt dat het college vooraf dient te oordelen of de jeugdhulp, voor verstrekking van het PGB, van goede kwaliteit is. Een kwaliteitsbeoordeling komt voor rekening van de gemeente.

Een gemeente heeft geen wettelijke taak om na verstrekking van het PGB toezicht te houden op de kwaliteitseisen vanuit de Jeugdwet, dat toezicht ligt bij de inspecties. De gemeente kan aanvullende kwaliteitseisen stellen, ook als het gaat om zorg gefinancierd door middel van een PGB. Het toezien op naleving van die aanvullende gemeentelijke kwaliteitseisen is aan de gemeente. De VNG en de inspecties hebben in het Afsprakenkader vastgelegd dat gemeenten aanbieders die nieuw toetreden tot de markt van jeugdhulp, en die nog niet bekend zijn bij de inspecties, melden via het Inspectieloket Sociaal Domein en Jeugd. Dit geldt ook voor jeugdhulp verleend via een PGB.