Houden de inspecties toezicht op gemeenten?

De inspecties houden geen toezicht op gemeenten en hun beleid; dit is de taak van de gemeenteraad. Het toezicht op de kwaliteit van de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering kan wel gevolgen hebben voor het beleid van de gemeenten.

Zo kan uit het toezicht van de inspecties blijken dat bepaalde tekortkomingen in de jeugdhulp, bijvoorbeeld ten aanzien van de regievoering, door de betreffende gemeente dient te worden weggenomen.

Uitzonderingen

Een gemeente kan in bepaalde gevallen ook zelf jeugdhulp verlenen. Voor zover een gemeente optreedt als jeugdhulpaanbieder valt zij voor dat gedeelte wel onder toezicht van de inspecties. De kwaliteitseisen van de Jeugdwet zijn dan op de gemeente van toepassing en zij valt daarmee onder de meldplicht in geval van calamiteit of van geweld.

Daarnaast kunnen personen onder de verantwoordelijkheid van het college werkzaamheden verrichten met betrekking tot de toeleiding naar, advisering over, de bepaling en het inzetten van de aangewezen voorziening. In dat geval gelden de kwaliteitseisen ten aanzien van verantwoorde werktoedeling en de eisen ten aanzien van het bezit van een verklaring omtrent het gedrag. Zie hiervoor ook de VNG brochure: Jeugdhulp is geen Kinderspel.