Hoe verhoudt het toezicht van de inspecties zich tot het gemeentelijk toezicht op de Wmo?

Voor de Wmo geldt dat de gemeente per 1 januari 2015 volledig verantwoordelijk is voor de kwaliteit, het toezicht en handhaving.

Hoewel de gecontracteerde aanbieders direct verantwoordelijk zijn voor het leveren van ondersteuning van voldoende kwaliteit, is de gemeente aan zet om hier toezicht op te houden en om te handhaven indien nodig. De gemeente heeft met het oog op toezicht een eigen onafhankelijke gemeentelijk toezichthouder.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Veiligheid en Justitie (IVenJ) voeren het kwaliteitstoezicht uit op aanbieders die jeugdhulp bieden of kinderbescherming/jeugdreclassering uitvoeren zoals omschreven in de Jeugdwet.