Hoe verhoudt het toezicht van de inspectie zich tot het gemeentelijk toezicht op de Wmo?

Voor de Wmo geldt dat de gemeente per 1 januari 2015 volledig verantwoordelijk is voor de kwaliteit, het toezicht en handhaving.

Hoewel de gecontracteerde aanbieders direct verantwoordelijk zijn voor het leveren van ondersteuning van voldoende kwaliteit, is de gemeente aan zet om hier toezicht op te hebben en te handhaven indien nodig.
Rijksinspecties voeren het toezicht uit op instellingen die jeugdhulp bieden als omschreven in de Jeugdwet en op instellingen die zorg leveren als omschreven in de Kwaliteitswet zorginstellingen.