Hoe verhouden gemeentelijke handhaving en de handhaving van de Rijkstoezichthouder zich tot elkaar?

Gemeenten en inspecties hebben hierover afspraken gemaakt. Deze zijn vastgelegd in een afsprakenkader.

Indien de inspecties voornemens zijn tot handhaving over te gaan, stemmen zij dit af met de gemeenten die het aangaat, zodat de gemeente(n) op de hoogte is/zijn van mogelijke gevolgen voor het jeugdhulpaanbod. Handhavende maatregelen – zoals een inspectiebevel tot sluiting van een zorgaanbieder, zorgeenheid of zorglocatie – worden voorafgaand aan het treffen van een dergelijke maatregel kenbaar gemaakt aan de gemeente(n).

Zo kan vervangende zorg en hulp worden georganiseerd voor de betrokken cliënten, of kunnen anderszins tijdig maatregelen worden genomen om de zorg en hulp voor cliënten te continueren.