Er is een (dreigende) calamiteit in mijn gemeente, moet ik als gemeente dat melden bij de inspectie?

Nee, de Jeugdwet heeft de verplichting om een calamiteit (en geweld) tijdens de hulpverlening te melden neergelegd bij de aanbieders van jeugdhulp en de instellingen voor jeugdbescherming/jeugdreclassering. De betrokken instelling die een calamiteit niet (dan wel niet onverwijld) meldt, is strafbaar en kan een boete opgelegd krijgen. In de Jeugdwet staat wat de wetgever verstaat onder een calamiteit tijdens de hulpverlening.

De jeugdhulpaanbieder en/of de instelling voor jeugdbescherming/ jeugdreclassering is verantwoordelijk voor de kwaliteit van hulp en in het verlengde daarvan heeft de aanbieder/instelling ook de verantwoordelijkheid om zich toetsbaar op te stellen wanneer er een calamiteit plaatsvindt die een relatie heeft met de jeugdhulp. Om die reden is het ook logisch dat de aanbieder/instelling verplicht is een calamiteit zelf te melden en niet, in plaats van de aanbieder/instelling, de gemeente die de hulp heeft ingekocht.
Dat de verplichting tot melden ontbreekt, wil niet zeggen dat de gemeente niet mag melden. De melding van de gemeente zal echter voor de inspecties niet komen in de plaats van de verplichte melding door de jeugdhulp-aanbieder. Dat een gemeente meldt ontslaat de jeugdhulpaanbieder niet van zijn meldplicht.

Uitzondering

De gemeente heeft wel meldplicht als zij zelf ook aanbieder van jeugdhulp is, doordat ambtenaren jeugdhulp bieden voor of namens de gemeente, bijvoorbeeld in een wijkteam. In dit geval kan de gemeente als jeugdhulpaanbieder ook namens andere betrokken instellingen melden, zoals het bij elke melding mogelijk is om mede namens andere instellingen te melden.

De gemeente neemt contact op met de inspecties in specifieke situaties

In het Afsprakenkader afstemming gemeenten en rijksinspecties staat de afspraak dat gemeenten direct contact opnemen met de inspecties in specifieke situaties. Genoemd wordt: direct optreden is nodig vanwege (dreigend) gevaar of ernstige bedreiging van de veiligheid van kinderen en gezinnen. De inspecties zijn bereikbaar via telefoonnummer 088-120 5000 of via mailadres post@commissiemeldingenjeugd.nl.