TSD Werkagenda 2023-2024: Toegang tot en samenhang in hulp essentieel voor mensen met meerdere problemen

Burgers in problemen moeten goed geholpen worden. Daarom gaat Toezicht Sociaal Domein de komende twee jaar onder meer onderzoeken hoe zorg en ondersteuning meer toegankelijk gemaakt kan worden, hoe geweld in afhankelijkheidsrelaties teruggedrongen dan wel voorkomen kan worden en op welke manier statushouders sneller uitgeplaatst kunnen worden.

In Toezicht Sociaal Domein (TSD), een samenwerkingsverband van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Inspectie Justitie en Veiligheid, Inspectie van het Onderwijs en de Nederlandse Arbeidsinspectie, staat de burger centraal. De Werkagenda 2023-2024 beschrijft hoe TSD bijdraagt aan de totstandkoming van samenhangende zorg en ondersteuning, zodat mensen met (meerdere) problemen de weg naar hulp weten te vinden.

Personen met psychische kwetsbaarheid, een licht verstandelijke beperking of laaggeletterd zijn, lopen vaak tegen problemen aan bij het krijgen van hulp. Hierdoor worden ze niet of niet goed geholpen. TSD gaat onderzoeken hoe de uitvoering voorkomt dat mensen die recht hebben op zorg- en ondersteuning in de praktijk onbedoeld uit- of buitengesloten worden.

Multi-toezicht
Ook gaan de inspecties onder andere onderzoek doen naar de zorg en ondersteuning van specifieke groepen met problemen die meer dan één inspectie raken. Een voorbeeld van zo’n multi-toezicht is ‘Geweld in afhankelijkheidsrelaties’. In een vooronderzoek kijken we wat iedere sector al doet om dit geweld te voorkomen of zo snel mogelijk te stoppen. Daarna kijken wij op basis van de uitkomsten naar de nog onderbelichte mogelijkheden, zoals het stimule¬ren van nieuwe inzichten rondom gezinsaanpak of weerbaar¬heid en veerkracht.

Een ander multi-toezicht richt zich op het verbeteren van de uitplaatsing van statushouders. Vanuit de belangen van de statushouder kijken de samenwerkende inspecties naar de grootste belemmeringen in het systeem van uitplaatsing en wat dat onder andere betekent voor hun inburgering. Verbetermogelijkheden worden geschetst voor de organisaties die zich hiermee bezig houden.

Daarnaast zullen de inspecties zich focussen op onderwijszorgarrangementen (oza’s). Zij gaan meer samenwerken in het uitvoeren van toezicht op plekken waar zowel onderwijs als jeugdzorg wordt aangeboden. Directe aanleiding hiervoor zijn de voorgenomen experimenten voor onderwijs en zorg die in 2023 van start gaan. 

Arbeidsmarktproblematiek
De krapte op de arbeidsmarkt heeft veel  invloed op de kwaliteit van werk waar de inspecties op toezien. TSD vormt het platform waar de vier inspecties samen met de buitenwereld het gesprek aangaan om deze beelden te delen. De inzichten kunnen leiden tot bijvoorbeeld een signaalbrief of factsheet aan beleidsmakers en uitvoering.