Samenhangende zorg en ondersteuning aan mensen in problemen door corona nog belangrijker

In de Werkagenda voor 2021-2022 leest u hoe Toezicht Sociaal Domein (TSD) bijdraagt aan de totstandkoming van samenhangende zorg en ondersteuning. De werkagenda houdt de drie hoofdlijnen voor het toezicht uit het Meerjarenprogramma TSD 2021-2024 aan. De vier inspectiediensten die samenwerken in Toezicht Sociaal Domein zijn de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Inspectie voor het Onderwijs, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Inspectie Justitie en Veiligheid.

Verbreden van toezicht en samenwerking

De inspecties in TSD ontwikkelen een basis voor goede samenwerking in het sociaal domein. Dit doen zij samen met onder meer gemeenten, zorgaanbieders, onderwijsorganisaties en politie. Het doel is samenwerking die leidt tot samenhangende zorg en ondersteuning aan mensen met meerdere problemen.

Ook gaan de inspecties onderzoek doen naar de zorg en ondersteuning van specifieke groepen met problemen die meer dan één inspectie raken. Een voorbeeld van zulk multi-toezicht is re-integratie tijdens en na detentie. Hierbij helpen verschillende partijen gedetineerden te werken aan hun toekomst. Om dit goed te kunnen doen is er samenwerking nodig tussen alle betrokken partijen. Denk hierbij aan het onderdeel werk en inkomen van gemeenten, gevangenissen en de reclassering.

Doorbreken van hardnekkige knelpunten

Gebrek aan continuïteit en regie zijn voorbeelden van hardnekkige knelpunten binnen het sociaal domein. Dit najaar is TSD in en mét de praktijk twee actieonderzoeken gestart. Met actieonderzoek wordt nieuwe kennis ontwikkeld en tegelijkertijd de praktijk verbeterd.

De onderzoeken geven antwoord op vragen als: Hoe kan de zorg en ondersteuning verbeterd worden voor mensen die naast schulden ook andere problemen zoals een verslaving hebben? En hoe kunnen we bijdragen aan een goede overgang van zorg voor jongvolwassenen die na hun achttiende verjaardag niet meer onder de Jeugdwet vallen?

Reflecteren

De komende tijd gaat TSD een landelijk beeld opstellen over de gevolgen van corona voor professionals werkzaam in het sociaal domein. De inspecties brengen hun kennis en deskundigheid bij elkaar, onderzoeken nader en toetsen de voorlopige conclusies bij betrokken partijen. Zo krijgen die beter in beeld hoe veranderingen in het sociaal domein invloed hebben op elkaar. Daarbij zetten de inspecties in TSD alle partijen aan om te blijven reflecteren op hun rol en verantwoordelijkheid. Door te reflecteren kunnen zij leren en blijven verbeteren.

TSD blijft zelf ook bekijken of het effect dat de inspecties willen hebben met deze activiteiten bereikt wordt.

U kunt alles teruglezen in de Werkagenda TSD 2021-2022.