Herstelgericht zorg en ondersteuning na verward gedrag

Voor mensen die te maken hebben gehad met een periode van verwardheid is het vaak een uitdaging om weer mee te draaien in de maatschappij en op alle leefgebieden structuur op te bouwen. Belangrijk is dan dat mensen goed worden ondersteund; dat de zorg en ondersteuning aansluit op hun situatie, wensen en mogelijkheden en naasten worden betrokken.

Toezicht Sociaal Domein voert in 2018 en 2019 een toezichtproject uit naar herstelgerichte zorg en ondersteuning. Specifiek richten we ons op herstel na verwardheid als gevolg van ggz-problematiek. Verschillende domeinen hebben een rol in herstelgerichte zorg en ondersteuning, denk aan de gezondheidzorg, werk en inkomen, maatschappelijke ondersteuning, wonen, justitie en veiligheid en jeugdhulp. We willen bekijken of die domeinen er gezamenlijk in slagen passende, samenhangende en resultaatgerichte zorg en ondersteuning te bieden.

In de loop van 2019 zullen de eerste resultaten bekend worden.

Het project bestaat uit twee fases. In de eerste fase (april – najaar 2018) doen we een inhoudelijke pilot die gericht is op een onderdeel van herstel, namelijk toeleiding naar werk, dagbesteding en/of opleiding. Ten tweede bereiden we voor wat we in de tweede fase gaan doen. Daarbij betrekken we waar mogelijk stakeholders en experts. De invulling van het project stemmen we af met het Toezicht op de Ambulante ggz van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.