Maatwerk noodzaak voor bewoners van vakantieparken

Een scheiding, een faillissement of een persoonlijke crisis. Mensen met dit soort problemen belanden soms voor korte of langere tijd op een vakantiepark. Toezicht Sociaal Domein verkende hoe kwetsbare burgers die in zo’n situatie zitten, toegang hebben tot huisvesting, zorg, (financiële) ondersteuning, werk en inkomen.

Verkennend onderzoek door Toezicht Sociaal Domein

Bewoners van vakantieparken zijn vaak afhankelijk van andere partijen om hun leven weer op de rails te krijgen. Hulp vragen bij instanties vinden ze erg lastig door hun kwetsbare positie, zo blijkt uit gesprekken die voor dit verkennende onderzoek zijn gevoerd. Het artikel over deze verkenning is gepubliceerd in Sociaal Bestek, vakblad voor specialisten op het terrein van participatie, sociale zekerheid en maatschappelijke ondersteuning. Het artikel is ook te vinden op onze de pagina Permanente bewoning vakantieparken op onze website.

Om passende steun en ondersteuning te kunnen bieden aan bewoners van vakantieparken, is het essentieel om te denken en te handelen vanuit hun leefwereld. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar is in de praktijk soms lastig te realiseren. Kwetsbare bewoners die zijn vastgelopen in hun leven zijn soms volledig aangewezen op zichzelf.

Vaak hebben bewoners te maken met tal van partijen, zoals zorg- en welzijnsorganisaties, scholen, GGD, schuldhulpverlening en de beheerder van het park. De hoeveelheid aan instanties kan bij bewoners leiden tot een gevoel de grip op de situatie nog verder kwijt te raken. Tegelijk is het voor betrokken partijen niet altijd makkelijk om tot afstemming te komen.

Oplossingen zijn vaak niet makkelijk te vinden als alleen wordt gekeken vanuit bestaande regels en procedures. Maatwerk, samenwerking en afstemming is nodig. Betrokken partijen moeten elkaar zoveel mogelijk versterken en niet tegenwerken. Dit vraagt om een domeinoverstijgende aanpak.

Voor dit verkennende onderzoek sprak Toezicht Sociaal Domein met bewoners, professionals en anderen die zich met dit onderwerp bezighouden. Het contact met bewoners kwam door betrokkenheid van GGD West Brabant tot stand. Toezicht Sociaal Domein, een samenwerking van vier rijksinspecties in het sociaal domein, houdt toezicht op de werking van het (lokale) stelsel van zorg en ondersteuning.