Inspecties lanceren website voor professionals over het delen van informatie

Vier rijksinspecties, samenwerkend in Toezicht Sociaal Domein (TSD), hebben een website ontwikkeld over de mogelijkheden voor professionals en bestuurders om informatie te delen. Het te laat of onvoldoende delen van informatie blijkt al jaren een belangrijke factor bij problemen en calamiteiten in het sociaal domein. Op 1 november 2018 lanceert minister De Jonge van VWS de website officieel, op de dag dat TSD het 15-jarig bestaan viert.

Het gebrekkig delen van informatie loopt als een rode draad door met name de calamiteitsonderzoeken van TSD en haar voorgangers Samenwerkend Toezicht Jeugd en Integraal Toezicht Jeugdzaken. Het optimaal delen van informatie is een basisvoorwaarde voor het geven van passende zorg en ondersteuning aan kwetsbare burgers en gezinnen.

De samenwerkende inspecties van TSD signaleren dat dit vaak onvoldoende gebeurt. Er zijn veel mogelijkheden, maar professionals voelen zich geremd of onzeker door onvoldoende kennis of doordat de protocollen van organisaties onvoldoende zijn afgestemd op de mogelijkheid van informatiedeling. Daarnaast is met de komst van de AVG het delen van informatie verder op scherp gezet.

Kiezen en delen

Om professionals en bestuurders meer inzicht te geven in de mogelijkheden van het delen van informatie, heeft TSD een instrument ontwikkeld, in de vorm van een website. Het instrument heet ‘Kiezen en Delen’ en maakt duidelijk met welke dilemma’s professionals onder andere worden geconfronteerd en hoe zij daarmee om kunnen gaan. Daarnaast zijn er verwijzingen naar o.a. convenanten en juridische richtlijnen over het delen van informatie.

Bij de ontwikkeling van de website zijn veel partijen betrokken geweest, waaronder het ministerie van BZK, de VNG, Medisch Tuchtrecht, de Autoriteit Persoonsgegevens en verschillende partijen uit het veld. www.kiezen-en-delen.nl

Lancering website door minister

Op 1 november 2018, tijdens het jubileumcongres van TSD, lanceert minister De Jonge van VWS de website ‘Kiezen en Delen’ en biedt deze daarmee aan vertegenwoordigers van branche- en beroepsorganisaties aan. Vanaf dat moment is de website beschikbaar voor iedere professional en bestuurder die wil weten op welke wijze en onder welke voorwaarden er informatie kan worden gedeeld.

15 jaar samenwerking rijksinspecties

Sinds 2003 werken vier rijksinspecties samen bij het onderzoeken van de (integrale) zorg en ondersteuning op lokaal niveau, in het bijzonder de samenwerking tussen betrokken partijen. Voorgangers Samenwerkend Toezicht Jeugd en Integraal Toezicht Jeugdzaken richtten zich in eerste instantie op de integrale zorg voor jongeren op lokaal niveau. Toezicht Sociaal Domein houdt zich bezig met onderzoek naar de lokale samenwerking bij de zorg en ondersteuning in het brede sociaal domein.